Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

Hastal?k denince akl?m?za önüne geçilemeyen öldürücü durumlar geliyor olabilir. Ama korkmay?n! Bu haber sayesinde bilinçlenecek ve geçirebilece?imiz hastal?klar?n tedavileri oldu?unu göreceksiniz. Hep beraber ö?renelim…

hastal?k ile ilgili görsel sonucu

Apse: ?çi iltihap dolu ?i?liklere verilen isimdir. Vücudun her taraf?nda ortaya ç?kabilir. Nedeni vücuda giren mikroplard?r. Tedavi için gerekli malzeme: Lahana Haz?rlan???: So?uk su ile y?kanan bir lahana yapra??, apsenin üzerine dolan?r. Yar?m saatte bir yenisi ile de?i?tirilir.

Adenit: Boyundaki lenf damarlar?n?n ?i?mesi sonucu meydana gelen iltihapl? ?i?li?e adenit denir.Tedavi için gerekli malzeme: So?an, sar?msak Haz?rlan???: Ö?le ve ak?am yemeklerinde yar?m?ar kuru so?an ile iki?er di? sar?msak yenir.

Alerji: Vücudun, baz? madde veya hava ?artlar?ndan etkilenmesi yahut psikolojik etkenler sonucu ortaya ç?kan bir hastal?kt?r. Önce, alerjiye neden olan etkenleri bulmak gerekir. Alerjinin belirtileri de; ?ahsa göre de?i?ir. Kiminde ka??nt?, kiminde kurde?en, kiminde ast?m görülür. Tedavi için gerekli malzeme: Siyah turp Haz?rlan???: Büyükçe bir siyah turp iyice y?kan?r. Sonra kabuklar? soyulup, rendelenir ve s?k?l?r. ?nce ve temiz bir tülbentten süzülerek içilir. Alerjik belirtiler kayboluncaya kadar, her gün devam edilir.

Arpac?k: Halk aras?nda it dirse?i de denir. Doktorlar?n Hordoleum dedikleri hastal?kt?r. Göz kapa??ndaki herhangi bir k?l?n dibinde; içi dolu bir ?i?lik meydana gelir. Ac? ve zonklama vard?r. Arpac?kla, hiçbir ?ekilde oynamay?n, onu s?kmay?n! Beslenmenize önem gösterin. Tedavi için gerekli malzeme : Sar?msak Haz?rlan???: 1 di? sar?msak, iyice dövülür. Arpac???n üstüne sürülür. 20 dakika sonra, ?l?k su ile y?kan?r.

Hava Yutma: T?p dilinde aerofaji diye bilinen bu hastal?k, genellikle asabi mizaçl? kimselerde görülür. Bunlar yemek s?ras?nda fark?na varmadan hava yutarlar. Hava yutma, mide ve ba??rsak gazlar?n?n olu?mas?na yard?mc? olur. Tedavi maksad?yla a?a??daki reçeteler uygulan?r. Tedavi için gerekli malzeme: Nane, su. Haz?rlan???: 1 çay barda?? s?cak suya yar?m kahve fincan? kuru nane konur. 5 dakika bekletilip süzülür. Yemekten sonra içilir.

Bu hastal?klarda tabi ki öncelikli olarak doktora gidilmesini tavsiye ediyoruz, ancak evde de yapabilece?iniz bir ?eyler oldu?unu bilmek  iyi olabilir.

Kaynakhttps://www.neleryokki.com/saglik/hastalik_tedavisi.htm