Hastalıktan Kurtul, Hayatı Yaşa

Hastal?klar, herkesin korkulu rüyas?d?r. Bizleri i?lerimizden al?koyar, hayat?m?z? zorla?t?r?r ve enerjimizi dü?ürür. Kendimizi korumam?z için baz? önlemler almal? ve kendimize çok dikkat etmeliyiz!

1234567

Birimdeki arkada?lar?m?z?n söylediklerine göre insanlar; sa?l?kl? besinler tüketmedikleri, ellerini y?kamad?klar?, so?uk havada tedbirsiz d??ar? ç?kt?klar? ve di?lerini düzenli f?rçalamad?klar? için hasta oluyorlar. En fazla k?? mevsiminde görülen ve bizi oyunlardan uzak tutan hastal?k griptir. Grip burun ak?nt?s?, bo?az a?r?s?, halsizlik vb. belirtilerle ortaya ç?kar. Grip, en çok çocuklar? yani bizleri etkiler çünkü bünyelerimiz hassast?r ve okulda çok fazla mikroba maruz kal?r?z. Hastal?k bizi ciddi anlamda etkileyebilir. Örne?in, okula gidemeyiz ve e?itimimizden geri kalabiliriz.
?stemedi?imiz yemekleri yemek ve istemesek de zorla ilaç içmek durumunda kalabiliriz.

Peki nas?l iyile?ebiliriz? Sizlere kolay iyile?ebilmek için ufak birkaç tarif veriyorum. Bar?? Manço’nun söyledi?i gibi “Nane limon kabu?u bir güzel kaynas?n, içine Hatmi Çiçe?i biraz çörek otu katas?n.” Biraz tarç?n, bir tutam zencefil veya bir kab?n içine bir çay ka????n?n ucuyla zerdeçal biraz bal ve birkaç damla limon suyunu kar??t?ral?m.

E?er bu tarifler i?e yaramazsa doktora ba?vurmam?z gerekir. Tabii ki annemizin sa?l?kl? besinlerini de tüketmeyi es geçmemeliyiz. Bu yüzden sa?l???m?z? korumak için k???n s?k? giyinmeli, ba????kl?k sistemimizi koruyucu besinler tüketmeliyiz.