Hayata Bağlandı, Hayata Bağlıyor

hayata-baglandi-hayata-bagliyor

Ender görülen bir hastal?kla ya?ayan Jono Lancaster, kendisiyle ayn? rahats?zl??a sahip çocuklar? hayata ba?lamaya çal??an mükemmel bir insan.

 

 

Jono Lancaster, elli binde bir görülen Treacher Collins Sendromu’na (TCS) yakaland?ktan ve bu hastal??? benimsedikten sonra, kendisi gibi bu hastal??a yakalanan çocuklara yard?m etmeye ba?lad?.

Treacher Collins Sendromu, kemik doku geli?imini etkileyen ve yüzde ?ekil bozuklu?una neden olan bir hastal?kt?r.

 

Bu hastal?kta t?bbi zorluklar?n yan? s?ra, fiziksel görünü?ten kaynaklanan güvensizlik gibi duygusal ve psikolojik zorluklar da bulunmaktad?r Jono, d?? görünü?ü ile kendisini sevebilmesinin ve hastal???n? kabullenebilmesinin ancak yirmi y?lda mümkün oldu?unu ve ya?ad??? bu fark?ndal??? di?er insanlarla payla?t???n? belirtti.

hayata-baglandi-hayata-bagliyor2

Kendisi gibi TCS hastal???na yakalanan iki ya??ndaki hayran? ile tan??mak için Avustralya’ya gittikten sonra ülkeyi dola?arak bu hastal??a yakalanm?? çocuklarla tan??t?.

 

 

Jono, The Advertiser ile yapt??? röportajda: “Gençli?imde, benim durumumda olan, bir i?i ve e?i olan ve bana bunlar? ‘Sen de yapabilirsin, bunlar senin de elde edebilece?in ?eyler’ diyen birisiyle tan??may? çok isterdim” dedi.

Jono, bu hastal??a sahip olan insanlar?n, özellikle de çocuklar?n hayatlar?na umut olmaya devam ediyor.