Judo’nun melek yüzleri


judonun-melek-yuzleri“Down Sendromu (DS), bir hastal?k de?il genetik bir farkl?l?k, bir kromozom anomalisidir. En basit anlat?m? ile s?radan bir insan vücudunda bulunan kromozom say?s? 46 iken DS’lu bireylerde bu say? üç adet 21. kromozom olmas? nedeniyle 47 olmaktad?r. ?limizde yakla??k 300 Down sendromlu çocu?un oldu?u dü?ünülmektedir.”

 

Samsun, Spor, E?itim ve Tan?tma Vakf? (Sam-Sev) taraf?ndan haz?rlanan ve Orta Karadeniz Kalk?nma Ajans?’n?n (OKA) “Dezavantajl? Gruplara Yönelik Sosyal ?çerme Mali Destek Program?” kapsam?nda desteklenen “JUDOWN-Down Sendromlu Çocuklar?n Judo E?itimi ?le Rehabilitasyonu” adl? proje 21 May?s 2013 tarihinde imzalanan sözle?me ile Türkiye’de ilk defa uygulanmaya ba?lad?.

Yakla??k bir y?ld?r Samsun’da ba?ar? ile uygulanan bu harika projenin gazetemizde kesinlikle yer almas? gerekti?ini dü?ünerek Renkli Kalemler ekibi olarak toplan?p bir cumartesi günü JUDOWN’a gittik. ?lk olarak proje koordinatörü Alp Arslan Bey’den proje hakk?nda bilgi ald?k.

Proje hakk?nda bilgi alabilir miyiz?

Proje geçen sene Orta Karadeniz Kalk?nma Ajans?’n?n açm?? oldu?u bir ça?r? üzerine ortaya ç?kt?. Judo e?itmenimiz Serkan Hoca projeyi bize getirdi. Projenin vak?f olarak bize uygun oldu?una karar verdik. Çünkü SAM-SEV olarak spor da vakf?m?z?n faaliyetleri aras?nda. Projemize 10 k?z, 20 erkek olmak üzere 30 Down sendromlu arkada?la ba?lad?k. Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00-14.00 aras? Atakum DS? Spor Salonu’nda çal??malar?m?z? sürdürüyoruz.

Zorluklar? var m??

Zorluklar? çok. Çünkü biz ilk defa oldu?u için bilmedi?imiz bir hedef kitle ile beraberiz. Down sendromu nedir, nas?l davran?r, duygular? nas?l geçi? yapar bunlar?n hiçbirini bilmeden biz bu
projeye haz?rland?k. Zaman içerisinde bu arkada?lar?n huylar?n?, tepkilerini, onlar? nas?l yönlendirebilece?imizi, onlara nas?l davranmam?z gerekti?ini ö?rendik. Çocuklar yeri geldi?inde anl?k tepkiler verebiliyorlar. Anl?k sevinç veya üzüntü gösterebiliyorlar.

Peki projenin devam? gelecek mi? Yoksa bitecek mi?

Sam-Sev olarak bunun devam?n? getirmek çok zor. Hedef kitlemiz sadece Down sendromlular olmad??? için vak?f olarak bunu finanse edebilmemiz zor. Ama Spor Bakanl??? veya Aile Bakanl???’n?n bu proje ç?kt?lar?n? do?ru de?erlendirerek sürdürülebilir hale getirilmesini diliyoruz. Bu herhangi bir STK ile senelerce sürdürülebilecek bir organizasyon de?il. Çünkü giderleri çok. Burada ortaya koymaya çal??t???m?z ?ey ?u: Down sendromlu çocuklar judo ile rehabilite edilebiliyor. 19 May?s Üniversitesi psikiyatri hekimleri bize bu yönde olumlu bir rapor verirse bunu biz direk az önce konu?tu?umuz bakanl?klara sunmay? arzu ediyoruz. Türkiye’nin her taraf?nda uygulanabilir hale gelmesini istiyoruz. Biz bu i?i yaparken sadece 30 çocu?u birbirleriyle e?itmiyoruz.

Projeye ne zaman ba?lad?n?z?

Geçen sene May?s ay?nda. 1 y?ll?k bir proje. Projenin antrenörü Sadettin Ekinci ile de ufak bir röportaj yapt?k…

Hocam, kaç y?ld?r bu mesle?i yap?yorsunuz?

Ben beden e?itimi ö?retmeniyim ayr?ca antrenörlü?ü de 20 y?ld?r yap?yorum. ?u an ö?retmenli?e devam ediyor musunuz? Evet, beden e?itimi ö?retmenli?ine devam ediyorum, hafta sonlar? da buraday?m.

Nelerle kar??la??yorsunuz? De?i?imi görüyor musunuz?

Judonun özelli?i; hem zihinsel hem fiziksel kuvvetlere etkisi olan bir spor olmas?d?r. Bu çocuklara da bu yönde etkisi oldu?u için de?i?imi görmek zor de?il. Konu?malar? de?i?iyor, davran??lar? de?i?iyor, disipline giriyor. Özellikle kas güçlerinde geli?me oldu. Hareket kabiliyetleri çok azd?, artt?.

?lk geldiklerinde daha m? sakin ve sessizdiler?

Konu?mayan vard?. ?leti?ime aç?k de?ildiler. Sorular?m?za cevap alam?yorduk. Peki Samsun’da ba?ka antrenörler var m? bu i?e gönül verecek? Asl?nda Samsun de?il Türkiye’de, dünyada bile böyle organize olmu? down sendromlu judo e?itimi pek yok. Hollanda’da bir çocuk var siyah kemer alm??. Ama böyle grup ?eklinde yok.