KSK 102 Yaşında!

ksk-102-yasinda?zmir’in en köklü kulüplerinden olan ve 2014 y?l?nda 102. ya? gününü kutlayan Kar??yaka Spor Kulübünü Kas?m ay?nda ziyaret ettik. Kulübün ba?kan? Mehmet Fatih Diniz ile bir röportaj gerçekle?tirerek kulübün geçmi?ini ve gelece?e dair planlar?n? konu?tuk.

Geçti?imiz y?l 102. ya??n? kutlayan Kar??yaka Spor Kulübü’nü (KSK) 13 Kas?m 2014 Per?embe günü ziyaret ettik. KSK’ya 28 y?l çe?itli hizmetlerde bulunduktan sonra kulübün ba?kanl???na 2014 y?l?nda ikinci kez seçilen Mehmet Fatih Diniz ile röportaj yapt?k.

Kar??yaka Spor Kulübü kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk KSK’y? tam 2 kez ziyaret etti. Kurtulu? Sava??’na KSK’daki sporcular da kat?ld?lar ve sonras?nda dönüp kulüpte spor hayatlar?na devam ettiler. Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye’deki ilk kulüp oldu?u için KSK’n?n armas?na ay ve y?ld?z konulmas?n? rica etti. Böylece Türkiye’de ay y?ld?z?n oldu?u üç armadan biri KSK oldu.

Arman?n renklerinin anlam?n? ö?renebilir miyiz?

M.F. Diniz: K?rm?z? Türklü?ün, ye?il ise Müslümanl???n sembolüdür.

Kulüp olarak bu sene kazand???n?z ba?ar?lar? ö?renebilir miyiz?

M.F. Diniz: KSK üç büyüklerden sonraki en büyük kulüptür. Basketbolda tam bir y?lda iki tane kupa kazanm?? bulunmaktay?z.

Basketbol oynamak için ideal bir ya? aral??? var m??

M.F. Diniz: KSK’da spor, çocuklar?m?z için 7-8 ya?tan itibaren önce spor okullar? ile ba?l?yor ve devam ediyor. Hafta sonlar? Cumartesi-Pazar günleri de sporcular bu okullara geliyorlar ve sporlar?n? yap?yorlar. Oralarda 11-12 ya??na kadar e?itilip rakip tak?mlar ile maça ç?k?yorlar. Minikler, Amatörler, Gençler ve Gençler A Tak?m? diye devam ediyor.

Basketbolcu olmak isteyen arkada?lara neler önerirsiniz?

M.F.Diniz: Basketbolcu olmaktan önce sporcu olmak önemlidir. Bunun için çok düzenli bir hayata sahip olman?z gerekir. Düzenli beslenmelerini ve uykular?n? düzenli uyumalar?n? öneririm, süt içmeleri de çok önemli. Bunun yan?nda spora ve derslerine de önem vermeleri gerekir. Derslere önem verilmeli çünkü sporcular bilgili insanlar olmal?. Okuyan insanlar?n daha iyi spor yapt?klar?n? dü?ünüyorum. Hafta sonlar? gelip antrenmanlar?n? eksiksiz yapmal?lar çünkü iyi bir sporcu olman?n temelinde eksiksiz olarak antrenmanlara gitmek yatar.

Verdi?iniz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.