Mersin ve Spor

         p?narsakaSpor sa?l?k yönünden bütün insanlar için yararl?d?r. Her insan hayat?n? sa?l?kl? ve rahat ya?amak ister. Hep genç kalmak ister. Dinç olmak, h?zl? olmak, atletik olmak ister. Tabii ki bu i?lerin ço?unun ba?? spordur. ?nsanlar?n h?zl?, çevik, dinç ve atletik olmas? spor yapmas?ndand?r.
Sporun birçok dal? vard?r. Mersin’den iki milli sporcu ç?km??t?r. Bran?lar? ise biri atletizm di?eri ata sporumuz olan güre?tir. Milli atletimizin ad? Nevin Yan?t, güre?çimizin ad? ise Mersinli Ahmet Kireççi’dir. Mersin ?ehri de ad?n? Türkiye’ye hatta dünyaya sporla duyurabilir. Özellikle Mersin’de do?up büyüyen sporcular, azimli bir ?ekilde çal??arak bir gün milli sporcu olabilirler. Yeter ki hangi sporu yapmak istediklerini bilsinler. Sporsuz bir hayat sa?l?k sorunlar? demektir, tek düze bir hayat demektir.Mersin milli sporcular yeti?tirdi?i gibi ayn? zamanda Akdeniz Oyunlar?na da ev sahipli?i yapm??t?r. Birçok spor alan?nda yar??lar düzenlenmi?tir. Biz de Renkli Kalemler Mersin ekibi olarak sizleri spora te?vik ediyoruz. Spor yap?n sa?l?kl? ya?ay?n, spor yap?n gelece?e umutla bak?n.