Muradiye Sporunu Seçti

anket

Muradiyeli çocuk, genç ve yeti?kinlerin kat?ld??? ankette voleybol aç?k ara farkla halk?n tercih etti?i spor dal? oldu. 78 ki?inin kat?ld??? ankette yüzme tercih edilen ikinci spor dal? oldu.

Kat?l?mc?lara ya?, kilo, cinsiyet, ö?renim durumu, spor yap?p yapmad?klar?, hangi s?kl?kla spor yapt?klar?, spora ilgi düzeyleri, sporla ilgilenme amaçlar? ve spor yapm?yorlarsa bunun nedenleri soruldu. De?i?kenlere göre yap?lan ankette voleybol 26, yüzme 18, futbol 12, basketbol 10 ve atletizm de 10 ki?i taraf?ndan seçildi.

Muradiye’de yüzme havuzu olmamas?na ve ilçenin Van gölüne k?y?s? olmamas?na ra?men yüzmenin en çok tercih edilen 2. spor dal? olmas? ?a?k?nl??a yol açt?. “Eklemek istedi?iniz ba?ka bir ?ey var m??” sorusunda ise yürüyü? parklar?, yüzme havuzu ve kad?nlar için spor salonu beklenen istekler aras?nda yerini ald?.

Voleybolun en çok tercih edilen spor dal? olmas?n?n nedeninin ise kurumlar ve ö?renciler aras? yap?lan voleybol turnuvalar? oldu?unu dü?ünüyoruz. Spor yapacak alan ve ko?ullar sa?land?ktan sonra yeni spor dallar?na da f?rsat açmak mümkün. Ayr?ca Adana’da Atletizm Geli?tirme Projesi kapsam?nda düzenlenen Türkiye final yar??mas?na kat?lan Muradiyeli Zeynep Bayç?nar, 2014 y?l?nda Türkiye ikincisi olarak ilçesini gururland?rm??t?. Farkl? alanlarda da insanlar?n önünün açmak için haberimizin okurlar?m?za ilham vermesini bekliyoruz.