Otlardan Gelen Şifa

kenger-otu-300x225

Do?adan gelen ?ifal? ve lezzetli otlar?n zengin dünyas?n? sizler için ara?t?rd?k. Da?l?k ve k?raç bölgelerde kendi ba??na yeti?en, kahve ve sak?z yap?m?nda da kullan?lan sütlü ?ifa kayna?? ” Kenger otu “…

??te “Kenger otunun” faydalar?:

 • Haz?ms?zl??a ve migrene iyi gelir. Terletir ve vücuda rahatl?k verir.
 • Damar t?kan?kl???n? önlemeye yard?mc? olur.
 • Kenger sak?z? çi?nemek i?tah açar.
 • Kalp damarlar?n?n gev?emesine yard?mc? olur.
 • Di?leri temizler ve kuvvetlendirir.
 • Safra yolu iltihab?n?n iyile?mesine yard?mc? olur.

Yabani da? p?rasas? olarak da bilinen, yüksek kesimlerde do?al bir ?ekilde yeti?en “Çiri? otu” lezzeti ve faydalar? ile ?ifal? otlar listesinde önemli bir yere sahip. Kokusu itibariyle sar?msak ve so?an? an?msatan, yemeklerde p?rasa ve ?spanak tarz?nda pi?irilen bu bitkinin faydalar? i?te haberimizde…

 • C vitamini bak?m?ndan zengindir.
 • Beyaz kan hücrelerini art?r?c? özelli?i vard?r.
 • Vücuttaki mikroplar? öldürür.
 • Çiri? otu güçlü bir antioksidan kayna??d?r. Saç k?ran tedavisinde s?kl?kla kullan?l?r.
 • Sivilceleri giderir.

ciris-otunun-yan-etkileri-nelerdir-300x129

Yaprak (Frenk) so?an?, Sirmo bitkisi ve Van peyniri otu olarak isimlendirilen “Sirik otu”, kullan?m alanlar?n?n yayg?nla?mas? ile daha çok tan?nmaya ba?land?. Bu otun yararlar? da oldukça fazla! ??te faydalar?:

 • Güçlü bir antiseptiktir.
 • ??tah aç?c? özelli?i vard?r.
 • Kalp hastalar?na önerilir.
 • Kalp ve damar sa?l??? için faydal?d?r.
 • Ba??rsaklar?n daha iyi çal??mas?n? sa?layarak hazm? kolayla?t?r?r.
 • ?çerisinde bulunan demir ve arsenik sayesinde kans?zl?k problemi ya?ayanlara tavsiye edilir.

Yaprak-So?an?