Otlardan Gelen Şifa

kenger-otuDo?adan gelen ?ifal? ve lezzetli otlar?n zengin dünyas?n? sizler için ara?t?rd?k. Da?l?k ve k?raç bölgelerde kendi ba??na yeti?en, kahve ve sak?z yap?m?nda da kullan?lan sütlü ?ifa kayna?? ” Kenger otu “…

 

 

??te “Kenger otunun” faydalar?:

Haz?ms?zl??a ve migrene iyi gelir. Terletir ve vücuda rahatl?k verir.

Damar t?kan?kl???n? önlemeye yard?mc? olur.

Kenger sak?z? çi?nemek i?tah açar.

Kalp damarlar?n?n gev?emesine yard?mc? olur.

Di?leri temizler ve kuvvetlendirir.

Safra yolu iltihab?n?n iyile?mesine yard?mc? olur.

Yabani da? p?rasas? olarak da bilinen, yüksek kesimlerde do?al bir ?ekilde yeti?en “Çiri? otu” lezzeti ve faydalar? ile ?ifal? otlar listesinde önemli bir yere sahip. Kokusu itibariyle sar?msak ve so?an? an?msatan, yemeklerde p?rasa ve ?spanak tarz?nda pi?irilen bu bitkinin faydalar? i?te haberimizde…

C vitamini bak?m?ndan zengindir.

Beyaz kan hücrelerini art?r?c? özelli?i vard?r.

Vücuttaki mikroplar? öldürür.

Çiri? otu güçlü bir antioksidan kayna??d?r. Saç k?ran tedavisinde s?kl?kla kullan?l?r.

Sivilceleri giderir.

ciris-otunun-yan-etkileri-nelerdir

 

 

 

www.organikgunler.com

Yaprak (Frenk) so?an?, Sirmo bitkisi ve Van peyniri otu olarak isimlendirilen “Sirik otu”, kullan?m alanlar?n?n yayg?nla?mas? ile daha çok tan?nmaya ba?land?. Bu otun yararlar? da oldukça fazla! ??te faydalar?:

Güçlü bir antiseptiktir.

??tah aç?c? özelli?i vard?r.

Kalp hastalar?na önerilir.

Kalp ve damar sa?l??? için faydal?d?r.

Ba??rsaklar?n daha iyi çal??mas?n? sa?layarak hazm? kolayla?t?r?r.

?çerisinde bulunan demir ve arsenik sayesinde kans?zl?k problemi ya?ayanlara tavsiye edilir.

Yaprak So?an?

?ngilizlerin yapt??? ara?t?rmada da? eteklerinde do?al olarak yeti?en, Muradiye’de de bol miktarda bulunan ve yayla muzu olarak da bilinen ”I?k?n” isimli sebzenin kanser hücrelerinin geli?imini durdurdu?u ortaya ç?kt?.  

Sheffield Hallam Üniversitesi’nin ara?t?rmas?na göre, I?k?n’da di?er k?rm?z? sebzelerde oldu?u gibi kanseri önlemeye yard?mc? olan kimyasal maddeler bulunuyor. Polifenol adl? bu kimyasal maddeler ba?ta lösemi olmak üzere birçok kanser türünü önleyebiliyor.

Di?er faydalar? da a?a??daki gibidir:

Haz?ms?zl?k ve mide yanmalar? dahil pek çok rahats?zl??a iyi geldi?i yöre halk? taraf?ndan bizzat fark edilmi? olan I?k?n(R?bes) ?eker hastalar? taraf?ndan da özellikle aran?r. Sabahlar? aç karn?na içilen I?k?n çay?n?n yüksek olan ?ekerin dü?mesini ve dengelenmesini sa?lad??? yöre halk?nca kabul edilir. Ayr?ca i?tah açar, vücudu kuvvetlendirir. Mide ve ba??rsak gazlar?n? giderir. Sar?l?k ve çocuk havalesi durumlar?nda da kullan?l?r. Zengin vitamin ve mineral deposudur. ?imdiye kadar hiçbir yan etkisi görülmemi? bir bitkidir. Ayr?ca karaci?er sorunlar?n? çözer. Vücutta biriken suyun at?lmas?n? sa?lar.

IMG_2491