Pediatri servisinde güzel şeyler oluyor

pediatri-servisinde-guzel-seyler-oluyor2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi Pediatri Servisinde yatan çocuklar 2 Aral?k 2014 Çar?amba  günü hem e?lenceli vakit geçirdi hem de güzel bir etkinlik yapt?lar.

Türk T?p Ö?rencileri Birli?i’nden 16 ki?ilik bir ö?renci grubu, hasta çocuklarla beraber resim yapt?lar ve oyunlar oynad?lar. Yap?lan resimlerin takvim haline dönü?türülmesi ve sat??a sunulmas? planland?. Sat??tan elde edilen gelir ise pediatri servisine ba???lanacak. Birli?in ?nsan Haklar? ve Bar?? Çal??ma Alt Kurul Ba?kan? Ghaly Tazza, TEGV E?itim Park?m?za gelerek bize etkinli?ini anlatt?.

Tazza, Gaziantep Üniversitesi ?ngilizce T?p 2. s?n?fta okuyan Suriyeli bir ö?renci. Dört y?ldan fazlad?r Türkiye’de ya?ayan Tazza, 2 Aral?k Çar?amba günü yapt?klar? etkinli?i
bize ?u ?ekilde anlatt?: “Etkinli?e öncelikle ba?hekimlikten izin alarak saat 15.30’da ba?lad?k. Çocuklarla hamur oynayarak, yüz boyamalar yaparak bütün gün hastanede can? s?k?lan çocuklar? e?lendirdik. Bu etkinli?i yaparken bizden rahats?z olabilecek çocuklar?n yan?na gitmedik. Bu konuda dikkatli davrand?k. Ayr?ca bu yöntemle çocuklar?n doktor korkular?n? yenmelerine yard?mc? oluyoruz.”

Tazza, geçen y?l da ayn? etkinli?i yapt?klar?n? ve elde edilen gelirle pediatri servisine bir çama??r makinesi ald?klar?n? söyledi. Bu sene daha fazla para toplayacaklar?n? dü?ünüyorlar ve bu parayla servisin ba?ka eksikleri giderilecekmi?.

Etkinli?in yakla??k bir buçuk saat sürdü?ünü söyleyen Tazza, sadece Türkçe bilmeyen hastalarla ileti?im kurmakta zorland?klar?n? belirtti.