Yeni Trend Plaj Futbolu

Plaj futbolu son y?llarda dünyada popüler bir spor dal? olarak önemini artt?r?rken, Türkiye’de yeni yayg?nla?maya ba?lam??t?r. Türkiye Milli Tak?mlar? plaj futbolu oyuncusu, Semih Türkmen ile bulu?up, bu sporun ülkemizdeki geli?imini ö?renmek ve spor hayat? ile ilgili bilgi almak için sorular?m? sordum.

Plaj futbolu 1990’l? y?llarda belirli kurallara ba?lan?p, oynanmaya ba?lanan bir futbol türüdür. Kaleciler dâhil toplam 5 tak?m oyuncusu ile mücadele edilen, kum üzerinde ç?plak ayakla oynan ve oyuncu de?i?iminin s?n?rs?z oldu?u bir spordur.12’?er dakikadan olu?an 3 devir süresince yakla??k 30-40 cm kum üzerinde oynanan plaj futbolunda fizi?e dayal? teknikten çok ayakta kalabilmek, top kontrolü ve hava hâkimiyeti büyük önem ta??maktad?r. ( beachsoccerturkey.com)

zz1 (Small)

Fatih Ar?kan: Kendinizden bahseder misiniz?

Semih Türkmen: 28 ya??nday?m, Evliyim Türkiye milli tak?mlar? plaj futbolu oyuncusuyum.

Fatih Ar?kan: Plaj futboluna ne zaman ba?lad?n?z?

Semih Türkmen: 7 y?l önce Seferihisar Cittaslow Tak?m?’nda ba?lad?m.

Fatih Ar?kan: Mesle?iniz nedir? Plaj futbolu ile mesle?inizi yürütmek zor oluyor mu?

Semih Türkmen: Beden E?itimi ö?retmeniyim. Zorluklar? tabii ki var. Bir spor yap?yorsan?z sadece antrenman yapmak yetmiyor. Maçlar? takip etmeniz, düzenli beslenme ve sa?l?kl? ya?ama dikkat etmeniz gerekiyor. Ailemden, i?imden, özel ya?am?mdan fedakârl?k yapmak durumunda kal?yorum. Günlük ya?am?mda çok yoruldu?um oluyor; ama bunun yan? s?ra bir hedefim oldu?u için psikolojik ve bedensel yorgunlu?um arka planda kal?yor. Çok kolay olmad???n? söyleyebilirim.

Fatih Ar?kan: Türkiye’de plaj futbolunda büyük tak?mlar hangileri?

Semih Türkmen: ?u anda Türkiye’de 3-4 tak?m var. Bunlarda Seferihisar Cittaslow ba?? çekiyor desem yeridir. Di?erleri Alanya Spor, Van ve Van Erci? Spor gibi tak?mlar. ?ampiyonluklar genellikle bu tak?mlar aras?nda dönüyor.

Fatih Ar?kan: Ülkemiz, yurt d???nda Ülke ?ampiyonalar? ve dünya ?ampiyonalar?nda nas?l bir yerde?

Semih Türkmen: Seferihisar Cittaslow olarak geçen y?l Türkiye’de ?ampiyon olduk. Bu yüzden, Avrupa ?ampiyonas?’na kat?laca??z. Yükselen bir grafi?imiz var; fakat dereceler kazan?lm?? de?il. Geçen y?l gerçekle?en ?ampiyonalarda Almanya ve ?ngiltere kar??s?nda galibiyetler al?p, ad?m?z? duyurmaya ba?lad?k.

zzz2 (Small)

Fatih Ar?kan: ?u an hangi tak?mda oynuyorsunuz? Ba?ar?lar kazand?n?z m??

Semih Türkmen: ?u an Seferihisar Cittaslow tak?m?nda oynuyorum. Geçen sene de bu tak?mdayd?m. Yerel etaplarda 7 y?ld?r ?ampiyon oluyoruz. 3 kere Türkiye ?ampiyonlu?um var. Bireysel ödüllerim var; gol krall??? ve en de?erli futbolcu (MVP) ödülleri.

Fatih Ar?kan: Milli tak?ma ilk seçildi?inizde neler hissettiniz?

Semih Türkmen: Çok ?ey hissettim. Plaj futboluna girdi?imde hedefim buydu. Çünkü Türkiye’de gelinebilecek en iyi hedef milli tak?m. Çok heyecanlanm??t?m, müthi? bir duyguydu. Bu ülkeyi, bu bayra?? seven herkes için çok özel bir duygu. Benim için de öyleydi. Onurla, gururla, zevkle s?rt?m?zdaki formay? terletmeye çal???yoruz. Giydi?im sürece de hak etmek için elimden geleni yapaca??m.