Potanın gönüllüleri

potanin-gonulluleriSamsun TEGV Basketbol Kulubü’nden Zeynep Sayar ve Zeynep Sude K?rtay ile çok keyifli bir röportaj yapt?k. Bize basketbola nas?l ba?lad?klar?n? anlatt?lar ve basketbolla ilgili bilgiler verdiler…

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

?kimiz de Mehmetçik Orta Okulu 6. s?n?f ö?rencisiyiz.

TEGV’deki basketbol etkinli?ine ne zamand?r geliyorsunuz?

ZS: 8 ayd?r geliyorum.

ZSK: 3 ayd?r TEGV’deki basketbol etkinliklerine devam ediyorum.

Daha önceden spora ilgi duyuyor muydunuz? Yoksa birileri mi yönlendirdi?

ZSK: Basketbolu çok seviyordum. TEGV’de böyle bir etkinli?in oldu?unu duyunca kat?lmak istedim ve hemen kayd?m? yapt?rd?m.

Tak?m oyuncusu olmak daha m? zor yoksa daha m? kolay?

Tak?m oyuncusu olmay? daha kolay buluyoruz. Ba?arabiliyorsan ve disiplinliysen her ?ey tak?m arkada?lar?m?zla birlikte daha kolay. Tak?m içerisinde uyum varsa herkes de ba?arabilece?ine inan?yorsa çok kolay.

Turnuvaya haz?rlan?yor musunuz? Turnuva ne zaman, nerede? Heyecanl? m?s?n?z?

Turnuvaya her cumartesi e?itim park?nda haz?rlan?yoruz. Turnuva 19 Haziran’da ?stanbul’da gerçekle?ecek. Tüm tak?m olarak dereceye girmeyi çok istedi?imiz için çok heyecanl?y?z.

Bir sporcu olarak beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Ne tür besinler al?yorsunuz?

?yi bir sporcu her zaman beslenmesine dikkat etmelidir. Protein ve kalsiyum destekli besleniyoruz, asitli ve ya?l? g?dalardan uzak duruyoruz.

Sporu ve özellikle basketbolu di?er çocuklara tavsiye eder misiniz?

Sporu tüm çocuklara tavsiye ediyoruz. Sa?l?kl? kalabilmemiz için hayat?m?z?n her döneminde spor mutlaka yer almal?d?r.