Sağlık Zamanı

imagesBildi?iniz gibi sa?l?ks?z olan baz? al??kanl?klar hepimizde biraz var. Biz de bu al??kanl?klar? ve bunlardan kurtulma yöntemlerini sizler için ara?t?rd?k.

  • B?rakmak istedi?iniz al??kanl???n ne zaman ve hangi ko?ulda ortaya ç?kt???n?n fark?nda olmak, onu b?rakman?n ilk ad?m?d?r. Örne?in en çok ne zaman ve hangi duygu içindeyken sigara içme ihtiyac? hissetti?inizi, t?rnaklar?n?z? yedi?inizi ya da parmak eklemlerinizi k?rtlatt???n?z? dü?ünün. Bu durumlardan kaç?nmak zor olsa da yapt???n?z hareketin bilincinde olursan?z onu engellemeniz kolayla??r.
  • Bilincinde oldu?unuz al??kanl??? ne zaman yapt???n?z?n fark?nda olduktan sonra bunlar? yaz?n. Bir not defteri veya ka??t parças?na, günün hangi saati, ne oldu?unda sigara içti?inizi yazmak bir sonraki içi?inizde tekrar yazmak, bu kötü al??kanl??? ne kadar s?k gerçekle?tirdi?inizi size gösterecektir.
  • Yerine sizi daha az rahats?z eden ya da daha az zararl? bir ?ey koymak, al??kanl??? yenmede önemli bir ad?md?r. Sigara içmek yerine sak?z çi?nemek, parmak eklemlerinizi k?rtlatmak yerine stres topu s?kmak gibi eylemler çözüm olabilir. Pek çok kad?n ise, t?rnaklar?n? yemekten kaç?nmak için bozmaya k?yamayacaklar? bir manikür i?lemini s?k s?k yapt?r?r ya da ac? ojeleri kullan?rlar.
  • E?er b?rakmak istedi?iniz al??kanl?k ya da ba??ml?l?klar birden fazlaysa, teker teker üstesinden gelmeye çal???n. Aksi takdirde beynin ödül sistemi, size zevk verdi?ini (yanl?? da olsa) dü?ündü?ünüz bu motivasyonlar?n yerine yenilerini koymakta zorlanabilir ve bu sizi daha depresif bir ruh haline itebilir. Sab?rl? olun.
  • Pavlov’un köpe?i deneyinde oldu?u gibi, al??kanl??? gerçekle?tirdi?inizi fark etti?iniz her an kendinizi rahats?z edecek bir ?ey yap?n. Örne?in bile?inize bir lastik tak?n ve her t?rnak yiyi?inizde size bir miktar ac? verecek ?ekilde bu lasti?i çekip b?rak?n.
E?er bunlar da sizi al??kanl?klar?n?zdan kurtaramad?ysa devam edin, sak?n pes etmeyin. ?sterseniz muhakkak ba?ar?rs?n?z.
Kaynak: www.onedio.com