Şampiyon okçu Ata Deniz

sampiyon-okcu-ata-deniz

Türkiye ?ampiyonu sporcu, Ata Deniz ile okçuluk ve ba?ar?lar? hakk?nda konu?tuk. O bir çocuk sporcu, bizlerle ya??t, 10 ya??nda. Okçulu?a asl?nda yeni ba?lam??.

 

Ama çok k?sa bir sürede; önce Antalya seçmelerinde ikinci, ard?ndan kat?ld??? iki Türkiye ?ampiyonas?’nda ise birinci olmay? ba?arm??. Okçuluktan önce keman ve tiyatro dersleri de alan Ata Deniz, art?k ne yaz?k ki bu u?ra?lar?na zaman ay?ram?yormu?. Antrenman sahas?nda yapt???m?z ziyarette kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekle?tirdik.

R.K: Kendinizi tan?t?r m?s?n?z?

A.D.P: Ad?m Ata Deniz Parlakova. 4.s?n?fa gidiyorum. Yakla??k bir y?ld?r okçuluk sporu ile u?ra??yorum.

R.K: Sizi bu spora yönlendiren oldu mu?

A.D.P: Evet, eski bir okçu olan babam. Onun etkisi ile bende de merak ba?lad?. Okçuluk videolar? izlemeye ba?lad?m. Ben de denemek istedim ve ba?ar?l? oldum.

R.K: Antrenmanlarda neler yap?yorsunuz?

A.D.P: Ok at?yoruz, müsabaka yap?yoruz, puan tutuyoruz.

R.K: Özel bir beslenme program?n?z var m??

A.D.P: Asl?nda yok. Ama en çok çorba, bal?k, et yemekleri yiyorum.Tabi arada sebze de yiyorum.

R.K: Derslerinize zaman ay?rabiliyor musunuz?

A.D.P: Evet. Zaman? iyi planlarsan?z sorun olmuyor. Zaten her gün antrenman olmuyor.
R.K: Bu spor sizin için zor mu?

A.D.P: ?lk ba?larda zordu. Sonra çal??t?kça al??t?m. ?imdi kolay geliyor. Ba?lang?çta hedefi vuram?yordum. Sonra al??t?m 8, 9, 10 atmaya ba?lad?m. ?imdi en kötü 7 at?yorum.

R.K: Türkiye 1.’si oldu?unuzda neler hissettiniz?

A.D.P: Çok mutlu oldum. Seçmelerde 2. olmu?tum ve 1. olabilece?imi pek dü?ünmemi?tim.

R.K: Antrenman süreniz ne kadar?

A.D.P: Yaz tatilinde 7-8 saat çal??t???m oldu. Okul zaman? 3-4 saat çal???yorum.

R.K: Hiç yurtd???na müsabakaya kat?ld?n?z m??

A.D.P: Benim ya? grubumda milli tak?m yok. ?leride kat?labilmeyi çok istiyorum.

R.K: Yar??ma nas?l yap?l?yor?

A.D.P: Belirli say?da ok at?yoruz. Hedef tahtas?nda 5’ten 10’a kadar puan bölümleri var.Okun isabet etti?i bölümün puanlar? toplanarak, skor belirleniyor.

R.K::Hedefleriniz neler?

A.D.P: Milli Okçu olmak istiyorum.

R.K: Hedefinize ula?mak için planlar?n?z nelerdir?

A.D.P: Çok çal??mak gerek. Yaz?n sabah kahvalt?dan sonra antrenmana ba?lay?p, ak?ama kadar çal???yorum. Bu süre 7-8 saat olabiliyor.

R.K: Bu sporu çocuklara tavsiye eder misin?

A.D.P: Evet, çok e?lenceli ve güzel bir spor, tavsiye ederim.
Ela