Sarıyer Spor Kulübü

Bir zamanlar?n efsane futbol tak?m? Sar?yer Spor Kulübü…

Sar?yerspor 

1940 y?l?nda kurulan kulüp, Sar?yer ilçesinin en ünlü tak?m?d?r. Renkleri lacivert ve beyazd?r. Lacivertin asaleti, beyaz?n ise temizli?i simgeledi?i kabul edilmi?tir. 1982-1994 ve 1996-1997 y?llar? aras?nda Türkiye 1. Ligi’nde oynam??t?r. 1. Ligde oynad??? y?llar boyunca çok ba?ar?l? sonuçlar alan tak?m uzunca bir süre ?stanbul’un 4. büyük tak?m? olarak gösterilmi?tir.

Ancak 1990’l? y?llar?n son bölümünde bölgede in?aatlar?n yasaklanmas? ve akabinde varl?kl? i? insanlar?n?n Sar?yer’den el çekmeleri kulübün desteksiz kalmas?na neden olmu?tur. Kulüp gerileme dönemine girmi?tir.

Sar?yer Spor Kulübü’nün kurulu? çal??malar? üç önemli a?amadan geçerek gerçekle?mi?tir. Bu üç a?ama;

  1. Sar?yer Gençler Cemiyeti, 1920’li y?llarda kurulmu?, 1927 y?l?na kadar aktif olmu? ve 1930 y?l?nda etkinli?ini yitirmi?tir.
  2. Sar?yer Gençler Mahfili, 1932 y?l?nda kurulmu?, 1938 y?l?na kadar aktif olmu? ve 1940 y?l?nda yerini Sar?yer Gençlik Kulübü’ne b?rakm??t?r.
  3. Sar?yer Gençlik Kulübü, kurulu?un son a?amas? olarak yerini alm??t?r.

Peki Futbol Nas?l Bir Spor?

Futbol, 11 ki?ilik iki tak?m aras?nda oynan?r ve kendine özgü kurallar? vard?r. Oyunun amac?, topu rakip kaleye sokmakt?r. Topa elle ve kolla vurmak kesinlikle yasakt?r ama kafa ile ya da kurallara uygun olarak bedenin herhangi bir yeriyle topa vurulabilir. Yaln?zca kaleciler belirlenmi? bir alan içinde topu elle tutabilirler. Futbolcular kendi tak?mlar?n?n simgesi olarak forma giyerler. Her oyuncunun formas? üzerine farkl? bir numara yaz?l?d?r. Yaln?zca kaleciler, öbür oyunculardan kolayca ay?rt edilebilmesi için farkl? renkte forma giyer. Bütün futbolcular, bu oyun için uygun biçimde üretilmi? özel ayakkab?lar (krampon) kullan?rlar.

Kaynak: https://www.sariyersporkulubu.org.tr