Spor engel tanımıyor

spor-engel-tanimiyor2 Ocak tarihinde engel tan?mayan sporcular?n kaptan? Sevgi Tosun ile Tekerlekli  Sandalye Basketbol Tak?m? hakk?nda konu?tuk ve merak edilen sorular?n yan?tlar?n? sizin için yazd?k.

Gazikent Spor Salonu’nda antrenman yapan Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü’nün tak?m kaptan? Sevgi Tosun ile konu?tuk.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

?smim Sevgi Tosun. Aslen Denizliliyim. Bir köyde beden e?itimi ö?retmenli?i yap?yorum.

Tekerlekli Sandalye Basketbol tak?m? ile ne zaman tan??t?n?z? 2,5– 3 sene önce engellilerle tan??t?m. Önce ko?an basketbol antrenörlü?ü yap?yordum. Daha sonra engelli tak?m?n?n antrenörlü?üne geçtim.

Basketbol, engelli vatanda?lar?m?z? nas?l etkiliyor?

?öyle bir örnek vereyim; 10 – 11 ya??ndaki bir çocu?umuz bir sene önce basketbol oynamaya ba?lad?. Daha önce evden hiç d??ar? ç?km?yordu. Evde kendisi bir sepetle basketbol potas? kurmu?, onunla oynamaya çal???yormu?. ?imdi ise bizimle beraber sahalarda ter dökü
yor. Beraber deplasmanlara gidiyoruz ve çok mutlu oldu?unu söylüyor. Yani hem bedenen hem zihnen rahatl?yorlar. Evlerine huzurlu ve mutlu dönüyorlar.

Peki sizi nas?l etkiliyor bu durum? ??inizi severek mi yap?yorsunuz?

Tabi ki de severek yap?yorum. Okuldan sonra buraya gelmek beni ister istemez yoruyor. Ama ben buraya isteyerek geliyorum ve onlara ö?retti?im her ?ey beni mutlu ediyor.

Antrenmanlar?n?z nas?l geçiyor?

Tabii ki ko?an basketboldan daha zor oluyor. Çünkü hem arabay? hem de topu kontrol etmeleri gerekiyor. Ama ko?an basketbolundaki ço?u hareketi yapabiliyoruz.

?imdiye kadar ödül ald?n?z m?? ?ki sene önce kendi ligimizde hiç yenilgi almadan ?ampiyon olduk ve birinci lige ç?kt?k.