Tarihi Sporlar

?stanbullular Etnospor Kültür Festivali’nde tarihi sporlarla bulu?tu.

Bu y?l 11-14 May?s tarihleri aras?nda ?stanbul Yenikap?’da Etnospor Kültür Festivali düzenlendi. Bu festivalde eski sporlar tekrar gün yüzüne ç?kt?. Ayr?ca, ziyaretçiler, alanda bulunan stantlarda dünyan?n dört bir yan?nda yap?lan geleneksel yemeklerin de tad?na bakabildiler. Festivalin amac?, çocuklara ve yeti?kinlere teknolojiden uzak, güzel ve tarihi sporlarla ilgili pek çok bilgi ö?renebilecekleri bir gün ya?atmakt?.

Sizin için bu festivali ara?t?rd?k. Bakal?m hangi sporlar? bulmu?uz?

  • Ya?l? Güre?, ?alvar Güre?i, Ku?ak Güre?i, Mas Güre?i, A??rtmal? ve Kap??mal? Aba Güre?i
  • Atl? Cirit, Atl? Okçuluk, Yaya Okçuluk
  • Kökbörü
  • Mangala

Bunlardan Baz?lar?n? Tan?yal?m

Di?er ad? A?aç Güre?i olan Mas Güre?i‘nde yar??mac?lar en az 4-5 metre boyutlar?nda, 60 cm yüksekli?inde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yar???rlar.  Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yar??mac?lar ayaklar?n? karaçam a?ac?ndan yap?lan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmi? bir tahtaya dayarlar. Bu spor ki?iye; kuvvet, el çabuklu?u, h?zl?l?k, dayan?kl?l?k, cesaret ve ya?ama gücü gibi fiziksel ve ruhi özellikler kazand?rmakt?r.

Mangala, Türk zeka ve strateji oyunudur. ?ki ki?i ile oynan?r. Oyun tahtas? üzerinde kar??l?kl? 6′?ar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun ta?lar?n? toplayaca?? birer büyük hazine bulunmaktad?r. Mangala 48 ta? ile oynan?r. Oyuncunun amac? kendi haznesinde en çok ta?? toplamakt?r. Kura neticesinde ba?lama hakk? kazanan oyuncu, kendi bölgesinde bulunan istedi?i kuyudan 4 adet ta?? al?r. Bir adet ta?? ald??? kuyuya b?rak?p saatin tersi yönünde her bir kuyuya birer adet ta? b?rakarak elindeki ta?lar bitene kadar da??t?r. Elindeki son ta? hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakk?na sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek ta? varsa, s?ras? geldi?inde bu ta?? sa??ndaki kuyuya ta??yabilir. Hamle s?ras? rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son ta? oyunun kaderini belirler.

Mangala
Mangala

Kaynak: www.etnosporfestivali.com