Toplumun Sağlık Elçileri İş Başında

IMG-20170524-WA0010_mh1495812502874

Muradiye Toplum Sa?l??? Merkezi sorumlu hekimi Cumali Demirkol ve Ebe Özlem Atay ile görü?erek Muradiye’deki sa?l?k projeleri ile ilgili ilginizi çekecek bir ara?t?rma derledik.

 

 

Florürlü Vernik Uygulamas?: 6 ayda bir yap?lan bu uygulamada birinci s?n?fa giden çocuklar?n a??z bak?m?n?n sa?lanmas? amaçlan?yor. Ancak çürük di?lere yap?lam?yor. Bu nedenle çocuklara di?lerini günde en az iki kere f?rçalamalar? öneriliyor ve bak?m sonunda di? f?rças? ile di? macunu veriliyor. Köy ?artlar?nda ya?ay?p da di? muayenesi yap?lamayan çocuklar için de büyük bir avantaj sa?layan bu uygulamayla gerekirse di? hekimine yönlendiriliyor. Bu projede hedeflenen çocuk say?s? 1475 ki?idir.

??itme Tarama Testi: Senede bir yap?lan bu uygulamada birinci s?n?f çocuklar?na cihazlarla davul ve flüt sesleri verilip çocuklar?n i?itme duyarl?l?klar? test ediliyor. Çocuk sesin sa? ya da sol kula??ndan gelip gelmedi?ini ay?rt edemeyip ve sesin art?p azald???n? fark edemiyorsa Kulak Burun Bo?az (KBB) uzman?na sevk ediliyor. Sorunun fark edilmesi ve erken te?hisi için ula??m? zor olan yerlere de çal??anlar kendi servis araçlar? ile ula??yor ve uygun yerlerde muayeneleri yap?l?yor.

Beslenme Dostu Okul Projesi: ?lkö?retim ö?rencilerine diyetisyen Harun Can taraf?ndan ö?rencilerin daha sa?l?kl? beslenmesi ve bu konuda ebeveynlerini de bilinçlendirmeleri için yap?lan bu projede Muradiye çevresinde özellikle tuz ve ya? tüketimi konusuna dikkat çekiliyor. Fazla tüketilmesi kalp rahats?zl?klar?na ve tansiyona sebep oluyor.

Kanser Taramas?: Konu hakk?nda lise ö?rencilerine okullar?n?n konferans salonunda e?itim veriliyor. May?s ay?nda 716 ö?renciye ula??lm?? olup ilçe ve köylerde de kanser taramas? yap?l?p erken te?hise var?lan ayda 80 HPV hastas?na ula??l?yor. Bu konu hakk?nda köyündeki tüm hastalar? doktor Cumali Demirkol’a kendisi ula?t?rma görevini üstlenen ve kendi muayenesinde de HPV ç?kan bir vatanda?tan bahsederken doktorumuz, bu vatanda??n erken te?hisini sa?lad???ndan dolay? mutlulu?unu dile getiriyor.

Gebelik Tespiti, Kontrolü, Bak?m? ve Anne-Bebek Ölümlerinin Engellenmesi: Risk bulunan gebeliklerde Van Bölge Hastanesi’nden randevu ayarlan?yor ve hastan?n daha s?k takip edilmesi sa?lan?yor. Anne-bebek ölümlerinin azalt?lmas?na yönelik bu çal??mada, olas? sa?l?k sorunlar?n?n da erken te?hisi yap?l?yor ve gebeli?e kaydolanlara Sosyal Yard?mla?ma Vakf? taraf?ndan maa? veriliyor.

20170526_151716_mh1495812961657