Türkiye’nin Yeni Sporu: HEMSBALL

hemsballjpgNeden bizim Ata sporlar?m?zdan ba?ka sporumuz yok diyenlere i?te cevap!

Türklerin yeni sporu Hemsball, 11 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak Gençlik ve Spor Bakanl??? bünyesinde onaylanarak milli sporlar?m?zdan kabul edildi. Hemsball, çocuklar?n aileleriyle birlikte vakit geçirebilmelerine ve geli?imlerine katk? sa?layan bir spor dal?d?r. Hemsball her türlü alanda oynanabilir. Bir süre sonra rutin olarak yap?lan at??lar daha sonra anlaml? bir ?ekilde bir araya gelerek kombinasyonel* bir ?ekilde birbirini tamamlay?c? at??lara dönü?ür. Hemsball’un en önemli özelliklerinden biri de, pek çok spor dal?n?n aksine rekabeti h?rsa dönü?türmemesidir.

*Kombinasyonel dü?ünme: Birden fazla çözümün birle?tirilerek çözümlenmesi i?idir.

Hemsball, Türkiye’nin milli sporu olma yolunda h?zl? ad?mlarla ilerliyor. Biz de bundan yola ç?karak bu sporu, k?z?yla oynad??? bir oyun olmaktan daha öteye ta??yan ve Spor Bakanl??? taraf?ndan bir spor bran?? olarak kabul edilmesini sa?layan, Herkes ?çin Spor Federasyonu Hemsball Teknik Sorumlusu ve bu sporun yarat?c?s? Murat Alt?nay ile bir röportaj gerçekle?tirdik:

Bu oyun nas?l akl?n?za geldi?

Hemsball’un ba?lang?ç hikâyesi yakla??k 3 y?l önce küçük k?z?m Miray’?n elinde küçük bir topla yan?ma gelerek benimle oynama ?srar?na dayan?r. Kar??l?kl? top at?p yakalama ile ba?layan, daha sonra kendi aram?zda baz? basit kurallar ekleyerek bir e?lenceye dönü?türdü?ümüz Hemsball, bugün Gençlik ve Spor Bakanl??? taraf?ndan resmi bir spor bran?? oldu.

Hemsball sözcü?ü ne anlama geliyor?

HEMS’in Türkçe aç?l?m?; H-Hareket, E-Enerji, MMatematik, S-Sistem. HEMS’in ?ngilizce aç?l?m? ; H-Hand (el), E-Energy (enerji), M-Move (hareket,hamle), S-Stability (denge,istikrar) Ball= Top

Neden ba?ka bir spor dal? de?il de Hemsball?

Hemsball çocuklar?n aileleriyle birlikte vakit geçirebilmelerinin önemli bir aya??n? olu?turmaktad?r. Hemsball’un aç?k ya da kapal? alan fark etmeden oynanabilmesi (evin içinde, koridorda, herhangi bir sert zeminde vb.) spor yapma ü?engeçli?i güdümünde olan aile büyüklerini de spor yapmaya davet ediyor. Çocuklar?n?n ö?renerek oyun oynad???n? gören ebeveynler, onlara daha çok vakit ay?rma e?ilimi göstermeye ba?l?yorlar. Çünkü çocuk dokunmay? ö?reniyor, ebeveyn zevkle ve heyecanla çocu?uyla vakit geçirmenin keyfini ya?arken zaman kavram?n? (özellikle çal??an ebeveyn gurubu) unutuyor. Hemsball’da bir süre sonra, rutin olarak yap?lan at??lar daha sonra anlaml? bir ?ekilde bir araya gelerek kombinasyonel bir ?ekilde birbirini tamamlay?c? at??lara dönü?üyor. Nas?l ki satrançta rakibine göre hareket edip rakibinin hamlesine kar??l?k en az 3-5 hamle sonras?n? tahmin etmek zorundaysan, ayn? durum Hemsball için de geçerli. Bu da çocu?un ileri ya? gruplar?na ula?t???nda ayn? anda bir kaç dü?ünsel beceriyi bir arada yapma al??kanl??? kazanmas?na yard?mc? oluyor.

Bu oyunu yaymak için neler yapmay? dü?ünüyorsunuz?

Yakla??k bir y?ld?r Türkiye genelinde antrenörlük kursu açmaktay?z, 250’ye yak?n antrenörümüz bulunmakta ve bulunduklar? illerde tan?t?mlar ile birlikte Halk E?itim Merkezleri bünyesinde yayg?nla?mas? için kurslar aç?lmaktad?r.

Hemsball tak?m?na ald???n?z ki?ileri neye göre seçiyorsunuz?

Herkesin rahatl?kla oynayabilece?i bir oyun oldu?u için özel bir nitelik aranm?yor.

Bu oyunun turnuvalar? yap?l?yor mu?

Altyap?s?n? olu?turuyoruz, antrenörler yeti?tiriliyor, yak?n zamanda ba?lat?lmas? planl?yoruz.

Her yerde oynan?r m?? Herkes oynayabilir mi?

Her yerde oynanabiliyor. Herkes oynayabiliyor.

Bu oyunu di?er spor dallar?ndan farkl? k?lan nedir?

Hemsball’un di?er sporlardan fark?, maliyetinin dü?ük olmas?, aç?k kapal? alan fark etmeden her yerde oynanabilmesi, ya? s?n?r? olmadan kar??l?kl? oynanabilmesi, alan sorununun olmamas? ve herkese, her ya?ta rahatl?kla spor yapma imkan? sa?lamas?d?r.

Ba?l? oldu?unuz federasyon hangisidir?

Türkiye Herkes ?çin Spor Federasyonu
Te?ekkür ederiz.