Uzun Ve Sağlıklı Yaşam Diyeti

25 May?s 2022 tarihinde Gaziantep Emek Hastanesi Diyetisyeni Behice Yediler’den obezite ve diyetisyenlik hakk?nda bilgiler ald?k.

7E3B1553-B7A6-499E-9C6A-9A8CF5DEB0B6“Diyetisyenlik nedir?” sorusunu “sa?l?kl? beslenme” olarak k?saca cevaplad?. Merak edilen konulardan biri olan obezitenin zaman?n fastfood ve sa?l?ks?z beslenme al??kanl?klar? ile ortaya ç?kt???n? ve dünyada çok h?zl? yay?lmakta oldu?unu söyledi. Diyeti sadece kilo vermek olarak tan?mlamamam?z gerekti?ini, sa?l?kl? bir ya?am tarz? sürdürebilmek isteyen veya sa?l?kla ilgili bir hedefe ula?mak isteyen insanlara ihtiyaçlar?na göre beslenme program? olu?turmak oldu?unu söyledi. “Sa?l?kl? ya?am tarz?n?n %80’i beslenme ise kalan %20’si de spordur.” diyen Behice Yediler sporun önemini de bizlere hat?rlatt?. Bazen sa?l?k problemleri veya kilo almak için de kendisine ba?vurulabilece?ini ö?rendik. ?eker hastalar?n?n ve kalp rahats?zl??? olanlar?n diyetisyene en çok gelen hastalar oldu?unu da ö?rendik.