Fas’tan Dünya Kupası’na Sürpriz

Katar’?n sürprizleri ABD, Japonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan’d?. Ama as?l hikaye Fas’ta.

485058Katar’da düzenlenen Dünya Kupas?’nda belki içlerindeki en sürpriz tak?m olan Fas Milli Tak?m?’yd?. Üstelik Fas Millî Tak?m? yar? finale yükselebilen ve bu ba?ar?y? elde edebilen ilk Afrika tak?m? olmu?tur. Parlak isimlerden biri Walid Regragui olmu?tur.

Göçmen bir ailenin o?lu olan Walid Regragui, Fransa’da do?mu?tur. Bir Afrika ülkesi olan Fas’?n ba?ar?s? asl?nda görüldü?ü gibi sürpriz de?ildi. Ak?llardaki soru Fas’?n ço-cuk tak?mlar?n?n gücü oldu?uydu. San?lan?n aksine oyun-cular? futbolun önde giden tak?mla-r?nda forma giyiyorlard?.
Tak?m olarak birlikte maçlarda oynamasalar da her biri bireysel olarak yetenekli futbolculard?. ABD, Japonya, Suudi Arabistan ve Güney Kore’nin sahada sergiledikleri iyi oyunculuk sürpriz olmaktan ziyada istekli olmalar?, çal??malar? ve azimleri olmalar? da yorumlar aras?nda yer al-maktad?r.

9c9901b3fafaf

Tak?m olarak birlikte maçlarda oynamasalar da her biri bireysel olarak yetenekli futbolculard?. ABD, Japonya, Suudi Arabistan ve Güney Kore’nin sahada sergiledikleri iyi oyunculuk sürpriz olmaktan ziyada istekli olmalar? çal??malar? ve azimleri olmalar? da yorumlar aras?nda yer almaktad?r.

2878577e-75a2-4edd-8d1d-587ea2d7c885
Ömer Mete Çebi

Görseller