Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tarafından Spor Şöleni Düzenlendi

Siirt Atatürk Stadyumunda “Bu Yaz Sen de Ad?n? Spora Yaz” spor ?öleninde vatanda?lar, antrenörler ve sporcular bir araya geldi.

Bu Yaz Sen de Ad?n? Spora Yaz” slogan?yla ba?latt?klar? ?ölende vatanda?lar ve sporcularla bir araya geldikleri için mutlu olduklar?n? dile getiren Siirt Gençlik ve Spor ?l Müdürü Hayati K?sac?k, herkesi spor yapmaya davet etti.
4834128
K?sac?k, “Son iki senedir ya?anan Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerinde hareketsiz bir ya?am döngüsüne kap?lan vatanda?lar?m?z?n fiziksel hareketlili?inin art?r?lmas?; toplumun en küçük yap? ta?? olan çocuk, anne ve babadan meydana gelen çekirdek aileleri halk sa?l???n?n geli?tirilmesi için spor yapmaya te?vik etmek ve vatanda? ile müdürlü?ümüz aras?ndaki ileti?imi kuvvetlendirmek ad?na çok güzel bir organizasyon oldu?unu dü?ünüyorum” dedi.

Kaynakça: www.haberturk.com