yapikredi

 

TEGV i?birli?iyle 2006 y?l?ndan beri 1.- 8. s?n?f ö?rencileri için “Okuyorum Oynuyorum” e?itim program?n? gerçekle?tiren Yap? Kredi, 2014 y?l?nda program? bir ad?m öteye ta??yarak Renkli Kalemler projesini ba?latt?. Proje ile ilgili sorular?m?z? Yap? Kredi Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Nurcan Erhan yan?tlad?.

 

 

yapikredi

 

 

Yap? Kredi’nin e?itim için bugüne kadar yapt??? çal??malardan k?saca bahsedebilir misiniz?

Yap? Kredi olarak ülkemizdeki okuryazarl?k seviyesinin yükselmesi için birçok proje gerçekle?tiriyoruz. Bunun yan?nda erken ya?tan itibaren okuma al??kanl???n?n sa?lanmas? için de çal??malar yap?yoruz. Kuruldu?umuz ilk y?llardan ba?layarak çocuklar için efsanevi Do?an Karde? dergisini çok uzun y?llar boyunca yay?nland?k. Bir bankan?n sponsoru oldu?u ilk çocuk sinemas?n? ve çocuk tiyatrosunu da çocuklarla bulu?turduk. Günümüzde de gerek yay?nlar? gerekse bu tarz özel projeleri ile e?itim ve çocuk hep önceliklerimiz aras?nda oldu. Turmepa ile ilkokullarda verilmesine destek oldu?umuz çevre odakl? S?n?rs?z Mavi e?itimi, TEGV ile yürüttü?ümüz Okuyorum Oynuyorum ve Renkli Kalemler, içinde olmaktan mutluluk duydu?umuz projeler.

Geçti?imiz sene içerisinde ayr?ca Yap? Kredi World’ün çok sevilen ve Worldcard ile özde?le?en maskotu Vadaa’n?n oyuncaklar?n? yine TEGV i?birli?i ile sat??a sunduk. Vadda oyuncaklar?ndan elde edilen geliri, Türkiye’nin dört bir yan?ndaki TEGV e?itim noktalar?ndaki çocuklar?n bir senelik e?itimine aktard?k. Bugüne kadar tüketicilerle 16 binin üzerinde Vadaa maskotunu bulu?turduk ve yakla??k 500 çocu?un 1 y?ll?k e?itim masraf?n? kar??lad?k. 2016 y?l?nda Yap? Kredi World’ün 15 y?ld?r ana sponsorlu?unu üstlendi?i Marka Konferans?’nda e?itim ad?na özel bir etkinli?e daha imza att?k. Vadaa’n?n dev versiyonu hem Marka Konferans?’n?n ilk gününde Yap? Kredi World stand?nda hem de gittigidiyor.com’dan aç?k art?rmaya sunuldu. Marka Konferans?’ndaki Vadaa için verilen tekliflerin en yükse?i, Yap? Kredi’nin “sürpriz oran?” ile katland?. Böylece aç?k art?rmada kazanan teklifin üzerine Yap? Kredi’nin belirledi?i sürpriz oran da eklenerek, elde edilen gelir Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’na (TEGV) ba???land?.

Bizim de dahil oldu?umuz “Okuyorum Oynuyorum” projesi için yap?lan çal??malar nelerdir?

2006 y?l?ndan beri Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? (TEGV) i?birli?iyle ilkö?retim ça??ndaki çocuklar?n okuma al??kanl???n? geli?tirmeleri amac?yla  “Okuyorum Oynuyorum” program?n? yürütüyoruz. Okuyorum – Oynuyorum E?itim Program?, 6-14 ya? grubu (1-8. s?n?f) çocuklar?n okuma becerilerini geli?tirmek amac?yla her s?n?f düzeyi için seçilmi? 10 ayr? kitaptan/öyküden ve bu öyküleri anlamaya yönelik çal??malardan olu?uyor. Program, Milli E?itim Bakanl??? Türkçe ö?retim program?n?n genel ve özel amaçlar?n?n yan? s?ra yarat?c? okuma ve dinleme becerilerini geli?tirmeyi hedefleyen çok çe?itli yöntem ve tekni?i içeriyor.

Program, TEGV’in 3.500’ü a?k?n gönüllüsü taraf?ndan Türkiye çap?ndaki e?itim park? ve ö?retim birimlerinde, bu proje için özel tasarlanm?? “Okuma Adas?” ad? verilen etkinlik odalar?nda uygulan?yor.

Yap? Kredi olarak 10 y?ld?r yürüttü?ümüz bu çal??ma ile çocuklar?n geli?imine katk?da bulunacak ek faaliyetler de düzenliyoruz. Edebiyat ?enlikleri ve yazar-çocuk bulu?malar?, ünlü sanatç?lar?m?z?n da destekledi?i ve Çocuk Haklar? Bildirgesi’nden seçilen 12 temel ilkenin senaryola?t?r?ld??? “Sokak Tiyatrolar?” bugüne kadar gerçekle?tirdi?imiz etkinlikler aras?nda yer al?yor.

 

Renkli Kalemler nas?l bir proje? Kimlerle birlikte çal???ld??

Türkiye’nin farkl? noktalar?nda TEGV etkinlik alanlar?nda yürüttü?ümüz Renkli Kalemler’i Okuyorum-Oynuyorum program?n? bir ad?m daha ileri ta??yacak bir proje olarak tasarlad?k. Proje ile çocuklar?n ‘dinleme-anlama’ ve ‘konu?ma-anlatma’ becerilerini geli?tirmelerinin ötesinde ara?t?rma, kendini do?ru ifade etme ve yarat?c? dü?ünme gibi konularda beceriler kazand?r?lmas?n? hedefliyoruz. Proje kapsam?nda medyan?n de?erli isimlerini çocuklarla bir araya getiriyoruz. Bas?n?n usta kalemlerini çocuklarla bulu?turarak medya okuryazarl??? konusunda bilinci art?r?rken, çocuklar?n temel gazetecilik e?itimi almalar?n? sa?l?yor, gelece?in yazarlar?n?n yeti?mesine de ön ayak oluyoruz. Renkli Kalemler sürecinde çocuklar mizanpaj?ndan foto?raflar?na, haber içeri?inden tasar?m?na kadar Renkli Kalemler Gazetesi’ni kendileri üretiyor ve kendi illerinde kamuoyu ile payla??yor. Böylelikle bir gazetenin yarat?m sürecine dahil edilmenin ötesinde ya?ad?klar? yerlerde gerçekle?en olaylar? ve haberleri kendi bak?? aç?lar? ile de?erlendirme imkan? yakal?yor.

Projenin ilk etab?nda öncelikle Van, Samsun ve ?stanbul’daki (F?nd?kzade) TEGV E?itim Parklar?nda çal??malar?m?z? ba?latt?k. Van’da Günseli Ozen Ocako?lu, Nermin Bezmen, Ferruh Altun, Samsun’da Yonca Tokba?, Esen Evran, P?nar Akb?y?k Y?ld?z, ?stanbul’da ise Ferhan Kaya Poroy ve Sinan Özedincik TEGV parklar?nda çocuklarla bulu?tu.

?stanbul-TEGV Sema ve Ayd?n Do?an E?itim Park?’ndaki çocuklar Yedikule Zindanlar?’n?, Samsun-TEGV Büyük?ehir Belediyesi E?itim Park?’nda down sendromlu çocuklara yönelik olu?turulan “Judown” projesini, Van-TEGV Feyyaz Tokar E?itim Park?’nda ise Van’la özde?le?en Van kahvalt?s?n? Renkli Kalemler Gazetesi’nin man?etine ta??d?.

?kinci etap çal??malar? ise Gaziantep- TEGV Gaziantep Büyük?ehir Belediyesi E?itim Park?, ?zmir – TEGV ?zmir Çi?li E?itim Park? ve Ankara- TEGV Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel E?itim Park?’nda yürütüldü. Günseli Özen Ocako?lu Ankara’da, Gila Benmayor, Hakan Gülda?, Ferruh Altun ?zmir’de, Nermin Bezmen, Özlem Yüzak ve Beyza Özel ise Gaziantep’te çocuklarla bulu?tu.

Ankara’da ba?kentin tarihi dokusunu yans?tan Hamamönü evleri ile ilgili haber çal??mas?, ?zmir’de peynir üretim ko?ullar?, Gaziantep’te ise Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi ile ilgili haber çal??mas? man?ete al?nd?.

Renkli Kalemler’in 3. etap çal??malar? ise 4 ?ehirde birden yürütüldü. Ferruh Altun TEGV Antalya Suna-?nan K?raç E?itim Park?’nda, Beyza Özel ve Özlem Yüzak TEGV Eski?ehir Atatürk E?itim Park?’nda, Hakan Gülda? ve Asl? Çak?r ?stanbul TEGV Ferit Aysan E?itim Park?’nda, Günseli Özen Ocako?lu, TEGV ?anl?urfa Sevgi Erdo?an Gönül E?itim Park?’nda çocuklarla bir araya geldi.

Renkli Kalemler’in Antalya bask?s?nda küresel ?s?nma ile ilgili haber, Eski?ehir bask?s?nda me?hur Sazova Park? içerisinde yer alan Masal ?atosu, ?anl?urfa bask?s?nda çocuk i?çili?i, ?stanbul bask?s?nda ise patates k?zartmas?n?n zararlar? man?ete ta??nd?.

2014 y?l?ndan bu yana üç etap sürdürülen projede toplamda 120 çocuk Renkli Kalemler sürecine dahil olurken, illerde da??t?lan Renkli Kalemler gazetesi ile yüzlerce çocu?a ula??lm?? oldu.

2017 y?l?nda da çal??malar?m?z farkl? platformlarda ve farkl? e?itim birimlerinde devam edecek.

SON YAZILAR

Daha fazla