100 Kişiye Sorduk

Birbirine kom?u olan Bitlis ve Siirt illerinin y?llard?r süren tart??mas? sonucu Bitlis Renkli Kalemler ekibi olarak Bitlis’ in merkezinde, k?raathanelerde ve yolda gördü?ümüz 100 ki?iye “Büryan Bitlis’in yeme?i mi yoksa Siirt’in yeme?i mi?” diye sorduk.

Renkli Kalemler ekibi olarak her birimiz 10’ar ki?iye sorduk ve hedefledi?imiz 100 ki?i say?s?na ula?t?k. Ald???m?z cevaplara göre;

78 ki?i büryan Bitlis yeme?idir derken,
22 ki?i ise büryan Siirt’indir diye cevap verdi.

büryan

Amac?m?z büryan?n hangi ile ait oldu?unu halktan ö?renmekti. Asl?nda biz de büryan?n Bitlis yeme?i oldu?unu biliyorduk. Bitlis kültürünün 750 y?ll?k vazgeçilmez lezzeti Büryan kebab? Özelikle Bitlis’in co?rafi konumunda, hayvanlar?n yaylaya ç?kt??? haziran ay?n?n ba?lamas?ndan kas?m ay?na kadar geçen süre içerisinde büryan?n daha lezzetli oldu?u bilinmektedir.

Keçi etinin özel kuyularda pi?irilmesiyle yap?lan ve Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’ adl? eserine konu olan Bitlis büryan? 750 y?l? a?k?n tarihiyle önemli bir mutfak kültürü olarak yerini koruyor.

Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adl? eserine konu olan büryan kebab?, hem Bitlislilerin hem de il d???ndan gelen yerli ve yabanc? turistlerin tercih etti?i önemli bir yöresel yemek çe?ididir.

20181202_132529-min

Kaynak: do?ruhaber.com.tr