Hayatınızda En Az Bir Kere Tatmanız Gereken Yöresel Lezzetler

Yemek konusunda Erzincan, birbirinden lezzetli ve kitaplara konuk olacak yöresel yemeklerle dolu. Gelin, Erzincan’?n yöresel lezzetlerine birlikte deneyelim.

Erzincan Üzümlü Sarucu
Kaynak: Anadolu Ajans?

Her ?ehrin yöresel lezzetleri oldu?u gibi Erzincan’?n da birçok yöresel lezzeti vard?r. ?klim ko?ullar? ve konumu dolay?s?yla hayvanc?l???n ve tar?m?n ön planda oldu?u Erzincan’da Kültür Bakanl??? ve yetkili kurumlarca tescillenmi? birçok lezzet vard?r.

Erzincan Tulum Peyniri Yap?m?
Kaynak: Anadolu Ajans?


Tescilli ürünlerimizin baz?lar?; Cimin Üzümü, Erzincan Tulum Peyniri, Kemaliye Dutu, Kemah Do?al Kaynak Tuzu, Refahiye Bal?, Erzincan Kesme Kaday?f? ve Erzincan Üzümlü Sarucu’nun tescillenmesiyle Erzincan’da co?rafi i?aret alan ürün say?s? artmaktad?r. 


Bunlar?n yan? s?ra; mis gibi üzüm asma yapra??n?n etli iç harc?yla minik minik sar?lmas?yla yap?lan yaprak sarmas?, eri?tenin elde aç?l?p kesilmesiyle lezzetine lezzet katan kesme çorba, bu?day?n ha?lanmas?yla olu?turulan gendime çorbas?, pirpirim a?? gibi çe?itli yemeklerimiz vard?r. 

Gasefe
Kaynak: gastromanya.com

Hamurun tereya?? ve pekmezle kar??t?r?lmas? sonucu olu?turulan “s?r?n” ve kurutulmu? kay?s?n?n yine tereya?? ve cevizle süslenmesiyle ortaya ç?kan “gasefe” dillere destan tatl?lar?m?z aras?ndad?r.Sizlere bir de “keleco?” tarifi vermek istiyoruz:

  • Kemah’ta üretilen çökelik top haline getirilerek kemah tuzuyla kurutulmaya b?rak?l?yor.
  • Buna “gurut” deniyor. Sonra yöresel bir ?ekilde bulunan suyla eritilerek ayran k?vam?na getiriliyor.
  • Yine yöremize ait “s?r?n” tepsiye diziliyor.
  • Tavada tereya??, yar?m ay ?eklinde do?ranm?? so?an, pul biber, kavruluyor. Ku?ba?? do?ranm?? kuzu eti so?an?n içine koyulur, iyice pi?mesi sa?lan?yor.
  • Ayran k?vam?na getirilmi? gurut, s?r?n ekmeklerinin üzerine gezdiriliyor. Ekmekler ?slan?yor böylece.
  • Haz?rlad???m?z soteyi ?slatt???m?z ekmeklerin üzerine döküyoruz.
  • Kenarda tereya??n?n eritip üstüne de dökünce tad?ndan yenmiyor.
Keleco?
Kaynak: blog.sofos.com