Çengel Bulmaca

Gazetemizi iyi okudu?una emin misin? Haydi o zaman a?a??daki sorular? yan?tlamaya ne dersin? Yanl?? yaparsan bil ki yeterince okumam??s?n. Hepsini ilk seferde do?ru yapt?ysan tebrikler:)

bulmaca

 

SOLDAN SA?A                            

  1. Mardin’in diller ve dinler ?ehri olarak an?lan ilçesi.

4. Eski Midyat k?sm?nda bulunan ve kervanlar?n son durak yeri olarak bilinen han

6. Tel ile yap?lan sanata verilen ad.

9. Midyat’ta say?ca fazla olan, din görevlilerinin ve kendini dine adayanlar?n bir arada ya?ad??? yap?.

10. Pizzas?yla ünlü Midyat köyü.

12. Mardin içli köftesinin di?er ad?.

14. Beyaz elmas olarak adland?r?lan ta??m?z?n ad?.

16. Her m?sran?n ba? harflerinden anlaml? sözcükler ç?kan ?iir türü.

 

YUKARIDAN A?A?IYA

2. Süryanilerin Do?u? Bayram?

3. Türkiye’nin ilk kad?n ba?kan? say?lan, Midyat’?n ilk kad?n belediye ba?kan? kimdir?

5. Kans?zl??a iyi gelen meyve.

7. Gönüllüleriyle birlikte biz çocuklar için etkinlikler yapan kurulu?

8. Gazetemizin ad?

11. Midyat TEGV’in yak???kl? yöneticisi.

13. Do?u ve Güneydo?u Anadolu’da annelerimizin yapt??? ekme?in ad?

15. Farsça, Arapça, Süryanice dillerinin kar???m?ndan olu?un Midyat’?n anlam?