Savur Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Görevine Özcan Tırpan Atandı

Savur 1Savur 2

Savur Gençlik ve Spor ?lçe Müdürlü?ü görevine Özcan T?rpan atand?. T?rpan, 8 May?s 2017 tarihi itibariyle görevine ba?lad?.

TEGV çocuklar?, Gençlik ve Spor ?lçe Müdürümüz Özcan T?rpan’? yeni görevini tebrik etmek için bir ziyaret gerçekle?tirdi. Savur do?umlu olan T?rpan, vekaleten Savur ?lçe Nüfus Müdürlü?ü görevini yürütmekteydi. 24 Nisan 2017 tarihli bakanl?k karar?yla Gençlik Hizmetleri ve Spor ?lçe Müdürü olarak göreve ba?layan T?rpan, evli ve iki çocuk babas?d?r.

?lçede spor altyap?s?n?n geli?mesi için çal??aca??n? belirten T?rpan, “?lçemiz Savur’da spora kar?? büyük bir ilgi var. Ancak bunu planl? ve programl? bir ?ekilde yapmak önemli. Bunun için de kültür ve ya?am biçimi olarak sporu geli?tirmeyi, toplumdaki her kesime ve her ya? grubuna sporu sevdirmeyi, spor yapt?rmay? ve spor yaparak birlik, beraberlik ve karde?lik duygular?n? geli?tirmeyi amaçl?yoruz. Ayr?ca kurumumuza ba?l? tesislerden tüm halk?m?z?n faydalanmas?n? sa?lamak öncelikli görevlerimiz aras?nda olacak.” dedi.

Konu?mas?n?n devam?nda T?rpan: “?u anda kullan?lan Savur stad?n?n ilçemize yak???r bir hale gelmesi için var gücümle çal??aca??m. Savur’u, spor tesisleri aç?s?ndan hak etti?i noktaya getirmeye özen gösterece?im.” dedi.