Kendini Onaran Maddeler

Günümüzde geli?en teknoloji ile kar??m?za ç?kan kendini onaran maddeler sayesinde gelecekte ya?am daha kolay olacak.

Bunlardan ilki Frans?z bilim insanlar?n?n geli?tirdi?i, kesilse bile kendini onarabilen ve yeniden yap??abilen bir materyal.

Bir tür yapay lastik olarak tan?mlanan materyal, bitkisel ya? ve idrarda bulunan bir bile?enin birle?imiyle yap?ld?. Malzeme kesildi?inde di?er taraf?na güçlü çekim özelli?ini koruyan bir yüzey üretiyor ve materyal yap??t?rmaya gerek kalmadan

yeniden yap???yor. Frans?z ara?t?rmac?lar, bu maddenin üretiminde molekül mühendisli?inden yararland?lar.

Bir di?eri ise NASA taraf?ndan uzayda daha uzun süre kalabilmeyi sa?lamak ad?na geli?tirdikleri kendini saniyeler

içerisinde onarabilen madde. D??? kat? polimer kapl? olan bu maddenin içinde ise özel bir s?v? bulunuyor.

Bu özel s?v?, darbe alan k?s?mdan d??ar? s?zarak oksijenle temas ettikten sadece saniyeler sonra kat?la??yor ve hasar alan bölgeyi onar?yor. Bu madde sayesinde uzayda seyir halinde olan mekiklere gök ta?? ve benzeri cisimler çarpsa bile uydular ya da mekikler saniyeler içerisinde hiçbir d?? deste?e ihtiyaç duymadan kendilerini onarabilecekler.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr, shiftdelete.net , muhendisbeyinler.net