Verimli Ders Çalışabilmemiz İçin “Pomodoro Tekniği”

Renkli Kalemler Sakarya ekibi olarak sizler için verimli ve s?k?lmadan
ders çal??man?n en ideal tekni?ini ara?t?rd?k. Ders çal??mak bu teknik
ile çok kolay!

C3AB1712-96B4-4659-8A0C-B735CCC3313E
“Pomodoro (Domates) Tekni?i” ad?ndaki bu teknik 1980’lerde Francesco Cirillo taraf?ndan geli?tirilmi?tir. Ad?n? ise domates ?eklindeki zamanlay?c?dan almaktad?r. Tekni?in temelinde k?sa süreli çal??ma seanslar? ve bu seanslar? takip eden küçük molalar yat?yor.

 

K?sa süreli çal??malar
K?sa süreli çal??ma seanslar? toplamda 25 dakika sürüyor ve ard?ndan 5 dakika mola veriliyor. Bu k?sa çal??ma “1 Pomodoro” ediyor.

Amac?n?z gün boyu pomodoro toplamak!

4 pomodoroyu tamamlad???n?zda 25-30 dakikal?k uzun bir mola veriyorsunuz. Günlük ideal olan ise 8 pomodoro toplayabilmek. Yani en az 4 saat, ama nas?l geçti?i anla??lmayan bir 4 saat.

Dikkat Etmemiz Gerekenler:

? 5 dakika molan?zda 25 dakikada yapt???n?z i?i dü?ünmeyin.
? 25 dakikal?k süreçte dikkatinizi hiçbir ?eyle da??tmay?n.
? En önemlisi de çal??aca??n?z konular? planl? bir ?ekilde pomodorolara ay?r?n :).

 

Hepinize kolay gelsin.