Görkem Abla ile Kitapların Dünyasına Yolculuk

IMG_2691

“Merhaba çocuklar, ben Görkem Kantar Arsoy. Çocuk kitaplar? yazar?y?m. 3-8 ya? aras? çocuklar için kitaplar yaz?yorum, bir de sizin okudu?unuz, 9 ya? üstü çocuklara hitaben ‘Hayalperest Çocuk’ adl? kitab? yazd?m. Bugün buraya sizin sorular?n?z? yan?tlamaya geldim.”

 

Nerelisiniz?

?stanbul’da do?dum.

E?itim hayat?n?za dair bilgi verir misiniz?

Liseye ?i?li Terakki Lisesi’nde ba?lad?m, Amerika’da Shelton Lisesi’nde bitirdim. Pine Manor

Üniversitesi’nde ??letme okudum. Suffolk Üniversitesi’nde ?leti?im Bilimleri üzerine yüksek lisans yapt?m.

Hobileriniz nelerdir?

Kitap okumak, film seyretmek, yürüyü? yapmak, seyahat etmek ve yemek yemek.

Fobileriniz var m?? Varsa nelerdir?

Yükseklikten korkuyorum. Yüksekten bak?nca içim ürperiyor.

Kaç y?ld?r TEGV’de gönüllüsünüz?

Yakla??k iki buçuk y?l oldu.

Kaç ya??nda yazar oldunuz?

30 ya??mda çocuklar için yazmaya ba?lad?m.

Bu mesle?i seçmenizin hikayesi nedir?

Ben kitaplar? çok seviyorum. Üniversitede okurken kitapç?da çal??t?m, yaz?lar yazd?m. Okulda, çal??t???m üniversitelerde dergiler ç?kard?m. 2007 y?l?nda o?lum do?du. Ona kitaplar okumaya ba?lad?m. Bol bol okudum. Sonra fark ettim ki, kitaplar? o?luma de?il kendime okuyordum. O?lum sayesinde çocuk kitaplar?n?n sihirli dünyas?n? tekrar ke?fettim, zaman zaman da çocuklu?uma döndüm, çocuklar için öyküler yazd?m.

Neden yazar oldunuz?

Yoktan var etmeyi, yaratmay?, yazmay? seviyorum. Yazmak benim için bir tutku, bir yolculuk. Benim yolculu?um. Gördüklerim, ya?ad?klar?m, duyduklar?mla yaratt???m öykü, karakterlerle meselemi anlatmak beni mutlu ediyor.

Bu meslek tecrübe gerektiriyor mu?

Okumay? ve yazmay? seven herkes güzel ?eyler yazabilir. Yazd?kça daha iyi ?eyler yazar?z. O anlamda evet, tecrübe ve birikim gerektiriyor.

Yazar olmak için neler yapt?n?z?

Çok okudum. Çok yazd?m. Yazd?m, sildim, yeniden yazd?m… Çok kez yazd?klar?m? çöpe att?m. Çocuk kitab? yazman?n tekniklerini

ö?rendim. Kurslara gittim. Ama ö?renmenin, daha iyi yazabilmenin yolculu?u hiç bitmiyor.

Kitap yazmak nas?l bir duygu?

Yazmak lunaparka gidip oradaki atl? kar?ncalara, çarp??an arabalara, dönme dolaplara binmek kadar zevkli bir aktivite benim için. Yazarken rahatl?yorum, dinleniyorum, sakinle?iyorum. ?çim k?p?r k?p?r oluyor. Sanki bulundu?um yerden ???nlan?p ba?ka bir dünyada varoluyorum.

Güzel, e?lenceli bir dünya. Ve o dünya gerçek oluyor benim için. Mesela Hayalperest Çocuk kitab?m? okuyanlar bilir. Deniz’in ya?ad?klar?n? sat?rlara dökerken sanki ben ya?am???m gibi oluyorum. Okurken de ayn? ?ekilde. Bu yüzden seviyorum masallar?, öyküleri, kitaplar?…

Bu meslekte sizi en çok ne zorlad??

Yazmak, kitab?n yay?mlanma süreci çok yava? ilerliyor. Mesela ilk kitab?m olan Zuzu’nun Orman?’n? yazmam ve bas?lma süreci 2,5 y?l sürdü.

Kitaplar?n?z? ne kadar sürede yaz?yorsunuz?

De?i?iyor. Mesela Zuzu’nun Orman? kitab?n? yazmam, resimli çocuk kitab? olmas?na ra?men aylar sürdü. Ama Zuzu ile Uykucu Bayku? ve Rengarenk Tav?anlar ?stiyorum kitaplar?m? çok daha k?sa sürede yazd?m.

Yazarken zorland???n?z oldu mu?

Kimi zaman zorlan?yorum, kimi zaman da bir ç?rp?da ç?kabiliyor öykü.

Yazarken hiç s?k?ld???n?z oldu mu?

Bazen yazamad???m, t?kand???m zamanlar oluyor elbette. O zaman s?k?l?yorum, üzülüyorum. Ben yazam?yorum diyorum, moralim bozuluyor, yazmay? hepten b?rakas?m geliyor. ??te bu zamanlarda yazmaya devam etmek laz?m. T?kand???m zamanlarda yürüyü?e ç?kmak, okumak çok iyi geliyor.

Kitap yazarken hiç hata yapt?n?z m??

Tabii ki. Yazd???m öyküler aras?nda ke?ke ba?ka türlü yazsayd?m diye dü?ündü?üm olmu?tur.

Yapt???n?z en büyük hata nedir?

Zuzu’nun Orman? kitab?nda Zuzu sihirli bir kalemle kar??la??yor. Onu al?p hayvanlar çizmeye ba?l?yor ve hayvanlar gerçek oluyor. Sonra

kasabaya gidiyorlar ve i?ler biraz kar???yor. Tabi bu kar???kl???n çözülmesi gerekiyor. Öykünün dü?üm noktas? buras? ve bu soruna kitab?n içindeki ya?l? bilge Yüce Momba karakteri bir çözüm üretiyor. Zuzu da Yüce Momba’n?n buldu?u çözümü uyguluyor. ?imdiki akl?m olsa çözümü Zuzu’ya buldururdum.

Yazarken en çok içinize sinen kitab?n?z hangisi?

Hepsinin ayr? bir yeri var; ama tabi ki ilk yazd???m kitap, Zuzu’nun Orman? kitab?n?n yeri ayr?. Her ?eyin ilkini bu kitapta ya?ad?m.

Kendi kitab?n?z? okumak nas?l bir duygu?

Kitab?m matbaadan ilk geldi?i an, paketi aç?p kitab? elime ald???mda çok heyecanlan?r?m ve mutlu olurum.

Kaç kitap yazd?n?z?

Hayalperest Çocuk, Puki ile Ya?l? Karga, Rengârenk Tav?anlar ?stiyorum!, Ufak ile Tefek, Zuzu Çöplükte, Zuzu’nun Orman? ve Zuzu ile Uykucu Bayku?. Ayr?ca üç tanesi ?ngilizceye çevrildi, üzerinde çal??t???m öykülerim de var.

IMG_2695

Geçti?imiz dönemde Yeniköy Ö?renim Birimi’nde bizlere Okuyorum Oynuyorum etkinli?i veren Görkem ablam?za bu e?lenceli röportaj için te?ekkür ederiz.