Ülkemiz Ne Gibi Güzellikleri Barındırıyor?

Son zamanlarda pandeminin etkisiyle evlerimizde çokça zaman geçirdik Art?k ülkemizdeki güzellikleri ke?fetmenin zaman? geldi. Gelin, sizlerle ülkemizde ne gibi güzellikler var inceleyelim..

yerebatan-01Yerebatan Sarn?c?
Sarn?ç Bizans imparatoru I. Justinianus
(527 -565) taraf?ndan yap?lm??t?r. Ayasofya’n?n güneybat?s?nda bulunur. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk aras?nda Yerebatan Saray? olarak isimlendirilmektedir. Bizans döneminde geni? bir sahay? kaplayan ve imparatorlar?n ikamet etti?i büyük saray?n ve bölgedeki di?er sakinlerin su ihtiyac?n? kar??layan Yerebatan Sarn?c?, ?stanbul’un Osmanl?lar taraf?ndan 1453 y?l?nda fethinden sonra bir müddet daha kullan?lm?? ve padi?ahlar?n oturdu?u Topkap? Saray?’n?n bahçelerine buradan su verilmi?tir. Sarn?c?n kuzeybat? kö?esindeki iki sütunun alt?nda iki Medusa Ba??, Roma Dönemi heykel sanat?n?n ?aheserlerindendir. Sarn?c? ziyaret eden insanlar?n en çok ilgisini çeken Medusa ba?lar?n?n hangi yap?lardan al?n?p buraya getirildi?i bilinmemektedir. Medusa Ba?? hakk?nda birtak?m efsaneler olu?mu?tur. Bir efsaneye göre Medusa, Yunan mitolojisinde yeralt? dünyas?n?n di?i canavar? olan üç Gorgona’ dan biridir. Bu üç k?z karde?ten y?lan ba?l? Medusa, kendisine bakanlar? ta?a çevirme gücüne sahiptir.
medusa
Ba?ka bir rivayete göre de Medusa, siyah gözleri, uzun saçlar? ve güzel vücudu ile övünenbir k?zd?. Medusa, Zeus’ un o?lu Perseus’u seviyordu. Bu arada Athena da Perseus’u seviyor ve Medusa’y? k?skan?yordu. Bu yüzden Athena, Medusa’n?n saçlar?n? y?lana çevirdi. Art?k Medusa’n?n bakt??? herkes, ta?a dönü?üyordu. Daha sonra Perseus, Medusa’n?n ba??n? kesti ve onun bu gücünden yararlanarak pek çok dü?man?n? yendi.


göbeklitepeGöbeklitepe
Göbeklitepe, ?anl?urfa il merkezinin Örencik köyü yak?nlar?nda yer alan dünyan?n bilinen en eski kült yap?lar toplulu?udur. Bu yap?lar?n ortak özelli?i, t biçimindeki 10 -12 dikili ta??n yuvarlak planda dizilmi?, aralar?na ise ta? duvarla örülmü? olmas?d?r. Bu dikilita?lar?n ço?u üzerinde insan, el ve kol, çe?itli hayvan ve soyut semboller, kabart?larak veya oyularak betimlenmi?tir. UNESCO taraf?ndan 2011’de Dünya Miras? geçici listesine al?nd? ve 2018’de kal?c? listeye girdi.

Efesefes
Efes, Anadolu’nun bat? k?y?s?nda, bugünkü ?zmir ilinin Selçuk ilçesinin ?yonya k?y?s?nda ve sonralar? önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi. Di?er birçok an?tsal yap? aras?nda Celsus Kütüphanesi ve 25,000 seyirci alabilen bir tiyatro vard?r. Yuhanna ?ncili burada yaz?lm?? olabilir.

Tanr?ça Artemis’e ithaf edilmi? tap?nak Efes’te M.Ö 550 y?llar?nda tamamlanm??t?r. Tap?nak tamamen mermerden in?a edilmi?tir. Dünyan?n yedi harikas?ndan biri say?lan tap?naktan bir iki mermer parças? kalm??t?r. ?zmir’de bulunmaktad?r

 

nemrutNemrut Da??
Nemrut Da??, Ad?yaman ilinde yer al?r. Volkanik bir da? olan Nemrut hem do?al hem de insan eliyle ?ekillendirilmi?tir. Do?u ve bat? teraslar?nda Antiochos ile tanr?-tanr?ça heykellerinin yan? s?ra aslan ve kartal heykelleri bulunmaktad?r. Bat? teras?nda e?siz bir aslanl? horoskop yer almaktad?r. Aslan?n üzerinde 16 ???ndan olu?an 3 adet y?ld?z vard?r ve bunlar?n Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini temsil etmekte oldu?u san?lmaktad?r. 1987 y?l?nda UNESCO Dünya Miras? Listesine al?nd?. Türkiye’de faaliyete geçebilecek olan riskli yanarda?lardand?r.

Kaynak: https://gezilmesigerekenyerler.com/