Kansere çözüm mü geliyor ?

kansere-cozummu-geliyorAmerika Birle?ik Devletleri Columbia Üniversitesi’nde görev yapan Bilim adamlar?, kredi kart? biçiminde olan biyoçipi Ruanda’daki birçok insan üzerinde denemi? ve hastal?klar? yüzde yüz oran?nda tespit edebildiklerini aç?klam??t?r.

Elektronik çip üzerine yerle?tirilen minyatür laboratuar diyebilece?imiz “mChip” in fiyat?n?n bir dolar? geçmeyece?i, yak?n bir zamanda dünyan?n yoksul bölgelerindeki insanlara umut verebilece?i müjdesi verilmi?tir. Farkl? proteinleri tespit etme özelli?ine sahip cihaz?n, h?zl? sonuç veren mevcut aparatlardan çok daha ucuz olmas? önemli bir özellik olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.

?nsano?lunun neyle kar??la?aca?? belli olmaz. Bunlardan biri de kanser. Kanser çok tehlikeli bir hastal?kt?r. Bu hastal?k için çe?itli yöntemler geli?tirilmi?tir. Kanser oldu?unuza dair bir ?üpheniz veya belirtiniz varsa bu yöntemler i?e yarayabilir.

Biyosensörler biyolojik materyaller içeren ve bunlar? çe?itli ortamlarda kalitatif (nitel) izlemede kullan?lan cihazlard?r. Biyosensörlerde mutlaka biyolojik materyaller kullan?l?r. Bu materyaller arac?l???yla çok hassas, ço?u zaman da h?zl? ölçüm yapmak mümkündür. Biyosensör üç temel bile?enden olu?ur. ?nsanlar biyosensörün üstüne bir damla kan? dökünce hücrede kanser hücresi varsa, kanser oran?na kadar hepsi meydana ç?kar. Böylece erken te?his oran?n? art?r?r.

ABD’de mikro ve nanoteknolojiden yararlanarak biyomedikal mühendisli?indeki çal??malar?yla tan?nan Prof. Dr. Mehmet Toner, “Bilim olarak biyolojiye DNA dizinlerinin ve hücreler aras? sinyallerin anla??lmas? aç?s?ndan yeni katk?lar sa?layabilecektir. T?ptaki uygulamalar?nda ise hastal?klar?n te?hisi ve tedavisi aç?s?ndan nanoteknolojinin, mikro-teknolojilerin ve biyo-çiplerin büyük katk?lar? var ve daha da olacakt?r.” diyerek gelecekten bu konuda ne denli umutlu olundu?unu ifade etmektedir.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi – Biyoçip’le AIDS Tespiti Yap?lacak / bilim.org. – Bak?? Aç?s?n? De?i?tirecek Tespitler