Dünya Genelinde Çalışanlar Yeni Beceriler Edinmeye Çok İstekli

?? yeri dinamiklerinin de?i?mesiyle yetenekli ki?ileri elde tutabilmek ve bu ki?ilerin say?s?n? art?rabilmek için, i?verenlerin çal??anlar?n ihtiyaçlar?na hiç olmad??? kadar dikkat etmesi ve daha iyi destek sunmak için teknolojiden yararlanmas? gerekiyor.

· ?nsanlar?n yüzde 85’i, i? için geli?tirmeleri gereken becerileri tan?mlamas? (yüzde 36), bu becerileri ö?renmek için yollar önermesi (yüzde 36) ve kariyer hedeflerine do?ru ilerlemek için atmalar? gereken ad?mlar? göstererek geleceklerini tan?mlamas? (yüzde 32) için teknolojinin yard?mc? olmas?n? istiyor.

· ?nsanlar?n yüzde 75’i, robot tavsiyelerine göre ya?am de?i?iklikleri yapacaklar?n? ifade ediyor.

· Yüzde 82’lik k?s?m robotlar?n tarafs?z öneriler verme (yüzde 37), kariyerleri hakk?nda sorulan sorular? h?zl?ca yan?tlama (yüzde 33) veya mevcut becerilerine uygun yeni i?ler bulma (yüzde 32) konular?nda kariyerlerine insanlardan daha fazla destek olabilece?ini dü?ünüyor.

· ?nsanlar kariyer geli?iminde insanlar?n kritik rol oynamaya devam edeceklerini dü?ünüyor ve ki?isel deneyime dayal? olarak destek verme (yüzde 46), güçlü ve zay?f yönleri belirleme (yüzde 44) ve özgeçmi?in ötesini görerek ki?ili?e uygun roller önerme (yüzde 41) gibi konularda insanlar?n daha iyi destek sa?layabilece?ine inan?yor.

· ?nsanlar?n yüzde 87’si ?irketlerinin kendilerini dinlemek için daha fazla ?ey yapmas? gerekti?ini dü?ünürken yüzde 55’i kariyer geli?imini desteklemek için yapay zeka gibi geli?mi? teknolojiler kullanan bir ?irkette kalma ihtimalinin daha yüksek oldu?unu belirtiyor.

Kaynakça: www.cnnturk.com