Yanmış Tarih Yardım Eli Bekliyor

yanmis-tarih-yardim-eli-bekliyoriKuyucak Köyü Cami 1899 y?l?nda yap?lm?? çok eski ve tarihi bir camidir. Geçen y?l mahalle olan Kuyucak Köyü Camisi bundan dört y?l önce kalorifer bacas?ndan ç?kan yang?n sonucu tamamen yand?. Yetkililer hemen tamir edilece?ine dair söz verdi ama dört y?l geçmesine ra?men bir geli?me olmad?.
Mahalle sakinleri bir dönem köydeki hizmet binas?n?n birinci kat?n? cami olarak kulland?. Ancak bu k?? birinci kat? su bast??? için köyün ya?l?lar? merdivenle ikinci kata ç?kmakta zorland?.
Caminin restorasyonu için birçok yerden yard?m istendi. Geçti?imiz günlerde bununla ilgili ilk ad?mlar at?ld?. Köydeki herkes eski camilerine kavu?may? dört gözle bekliyor. Yap?lan ve yap?lacak olan bütün çal??malar?n h?zland?r?lmas? ümidiyle.