Eski oyunların tadı başka oluyor

eski-oyunlarin-tadi-baska-oluyorAnne babalar?m?z çocukken hangi oyunlar? oynard?, zamanlar?n? nas?l geçirirlerdi diye dü?ündük ve bu haberi yapt?k.

Eski oyunlar daha güzelmi? ama art?k çocuklar bilgisayarlar?n ba??ndan kalkm?yorlar. ?imdi size eskiden oynan?lan oyunlardan bahsedece?im. Kö?e kapmaca, be? ta?, 7 bardak, terlik çarpmaca ve körebe yayg?n olarak oynanan oyunlarm??.

Bu oyunlar eskiden bilgisayar olmad??? için çocuklar?n en büyük e?lenceleriymi?. Ben de oynayacak arkada? bulsam bu oyunlar? oynard?m çünkü arkada?lar?mla vakit geçirmeyi çok seviyorum.

?lk olarak Terlik Çarpmaca. Çok ki?i ile oynanan e?lenceli bir oyundur. Oyunda iki ki?i seçilip kar??l?kl? oturup, ellerine birer tane terlik al?rlar ve ortalar?ndan geçenlere yava?ça vururlar. Oyun ebe olan ki?iler de?i?erek devam eder. Kö?e Kapmaca be? ki?i ile oynan?r. Bir tane kare veya dikdörtgen vard?r. Bir ki?i ebe olur ve ortada durur. Di?er dört ki?i ise karenin kö?eleri aras?nda yer de?i?tirir.

E?er o kö?ede kimse yoksa ebe oraya geçer ve d??ta kalan ki?i ebe olur. 7 Bardak oyununda ise yedi tane ta? al?n?r. Ta?lar üst üste dizilir. ?ki tak?m kurulur. Sonra ilk tak?m topu al?p ta?a atar. E?er ta? devrildiyse atan tak?m kaçar. Öbür tak?m topu al?p onlar? vurmaya çal???r. Devrilen ta?lar tekrar üst üste dizilirse “7 bardak” diye ba??r?l?r ve oyun böyle devam eder.