Pasur’un Sesi ve Baskı Aşaması

Pasur’un Sesi gazetesine yapt???m?z ziyarette Yaz? ??leri Müdürü Muhsin Ta? ile birlikte gazetenin bask? a?amas?na tan?k olduk.

Muhsin Ta?’?n bask?n?n tüm a?amalar? ile ilgili bilgilendirmesini gelin kendisinden ö?renelim.

psrsesi pasursesi

”Yap?lacak olan ilk i?lem kazana germe çubu?u ile kal?p tak?lmas?d?r. Kal?b?n düzgün ve ortal? tak?lmas? gerekir. Bu i?lem matbaada bask?dan önce haz?rl?k a?amas? i?lemlerinden ilk olan?d?r. Havaland?r?lan ka??t asansöre yerle?tirilir. Ka??d?n havaland?r?lmas?n?n sebebi kenarlar?n birbirine yap??mamas?n? sa?lamakt?r. Daha kaliteli bir bask? için mürekkebin oldu?u gibi kullan?lmas? gerekir. Ekleme gereksinimlerinde bir spatula yard?m? ile iyice kar??t?r?lmas? gerekir. Kullan?lacak olan ka??d?n inceli?ine göre mürekkebin inceli?i, bask? orijinaline göre de mürekkebin rengi ayarlanmal?d?r.

Yap?lacak olan bu çal??malar matbaada bask?dan önce haz?rl?k a?amas? için çok önemlidir. Ka??d?n özelliklerine göre emici kafa ayarlan?r ve vakum lastikleri düzenlenir. Transport makaralar?n bas?nçlar?, çift ka??t kontrol ekipmanlar?, makaslar ve siperler gözden geçirilerek kontrol edilir.

Yap?lacak olan ayarlar ile daha iyi bir bask? al?nacak olmas?ndan dolay? matbaa sektöründe cihaz bilgisine de sahip olmak gerekir. Her zaman için daha kaliteli bask? almak, bask?dan önce haz?rl?k a?amas? çal??malar?n?n titizlikle yap?lmas?n? gerektirir. Yap?lan çal??malar ile resimler daha iyi bir kalitede bask?ya al?nabilir.”