Hastalık Fırtınası Aramızda

Bu sene çocuklar çok a??r grip geçirdi bunun sebebini ara?t?rmak için Renkli Kalemler Gazetesi olarak DR. Dilek SOYDAN’ la konu?tuk. ??te yan?tlar:

Neden herkes bu sene daha a??r grip geçirdi ?

Çünkü bu y?l herkes maskeyi b?rakt?. Sosyal hayat?m?z? normalle?tirdi?imiz için grip çabuk bula?t?

Çocuklar?n büyüklerine bula?t?rd??? do?ru mu? Yoksa ön yarg? m? ?

Do?ru, çocuklar büyüklerine bula?t?r?yor.

Bahar aylar?nda grip olmamak için neler yapmal?y?z ?

Hava de?i?imlerinden kendimizi korumal?y?z, iyi uyumal?y?z, spor yapmal?y?z, beslenmemize dikkat etmeliyiz, vitamin ve protein almal?y?z .

Sa?l?kl? olmak isteyen çocuklara önerileriniz nelerdir?

Yumurta, süt, yo?urt gibi besinlerle beslenmek, spor yapmak, düzenli uyumak ve hijyene dikkat etmek.

Grip salg?n? hangi hastal?klara neden olur?

Akci?er hastal?klar?, zatürre, kulak iltihab?, sinüzit

D??ar?da oyun oynarken hangi hastal?klar? kapabiliriz?

E?er pis ?eylerle oynan?rsa sar?l?k, akci?er hastal?klar?, karaci?er hastal?klar? gibi hastal?klar kapmak mümkün.

Diyelim ki elimiz kesildi ve y?kamad?k nelere yol açar?

Aç?k olan yaradan içeriye bakteriler, mikroplar gibi birçok mikroskobik canl?lar girer. Bu canl?lar yaran?n enfeksiyon kapmas?na neden olur. Bu enfeksiyon kan?m?zla vücudumuza yay?l?p hasta olmam?za sebep olabilir.

1a1ee071-5433-4b90-a90a-37201a18e4cc (1)
Ay?e Saltürk