Ankara’nın “Bug” ları

ankara-nin-buglariSosyal medya denen ?ey nas?l da hayat?m?za girdi. Yeni fenomenimiz Ankara’n?n Bug’lar? buna en yeni örnek.

Son günlerde sosyal medyada yeni bir fenomen do?uyor: Ankara’n?n Bug’lar? grubu. Bu grup, ad?n? ünlü Ankara türküsü Ankara’n?n Ba?lar?ndan alm??t?r. Harflerle oynayarak böyle bir gönderme yap?lm??t?r. Asl?nda ‘bug’ sözcü?ü ?ngilizce’de ‘yanl??’ demektir. Burada yap?lmak istenen kentteki bug’lara, yani sistem hatalar?na dikkati çekmektir.

Ço?unlu?u ö?rencilerden olu?an bu grup, sosyal medyada bir araya geldi. Yay?nlad?klar? foto?raflarla kentteki baz? sorunlar? mizahi ?ekilde ele?tiriyorlar. Neredeyse 20 bine yakla?an üyesiyle h?zla büyüyen bu grup, Ankara’daki çarp?k kentle?menin yan? s?ra baz? vatanda?lar?n i?güzarl?klar?yla olu?mu? durumlar? da yans?tmaktad?r.