Ters Lale Hikayesi

Dünyada bir benzeri bulunmayan ve anavatan? ‘Da?lar?n Kenti’ Hakkari ilimizde yeti?en ters lale, dünyan?n en nadide çiçeklerinden biridir. Bölgede sar?, aç?k k?rm?z? ve koyu k?rm?z? olmak üzere üç ayr? rengi bulunmaktad?r. Göz kama?t?r?c? rengi ile kadife hassasl???ndaki çiçe?i ve estetik görünümlü tersli?iyle ola?anüstü bir do?a harikas?d?r. Ters lalenin as?l önemi, endemik olmas?d?r. Yani dünyada sadece Hakkari’de do?al olarak yeti?mektedir. Ters lale, do?al ve farkl? görüntüsü ile di?er lalelerden daha gösteri?lidir. Göz kama?t?r?c? renklerine yak?ndan bak?ld???nda, ters lalenin bir do?a harikas? oldu?u anla??l?r. Yo?unlukla Hakkari merkezden Çukurca’ya do?ru Zap Vadisi’nde, Zap Vadisi’nin kollar? olan Kaval Vadisi ve Tiyar Vadisi’nde bulunmaktad?r. Ayr?ca Yüksekova’n?n Cilo Da?? eteklerinde bulunan köylerin yak?nlar?nda, ?emdinli’nin büyük bir bölgesinde do?al olarak yeti?mektedir. Medeniyetlerin be?i?i olan Hakkari’mizde geçmi?te ya?am?? Asurilerin her sabah çiçeklerinden gözya?? damlas? gibi berrak su damlatt??? için a?layan lale de denilen bu çiçek, Hz. ?sa’n?n çarm?ha gerildi?i zaman Meryem Ana’n?n göz ya?lar?ndan yere akan damlalarla yeti?ti?ine inan?ld??? için, ad?na ‘A?layan Gelin’ ve halk aras?nda Gul Nuxin de denilmekteydi.

ASDFGH

Ters Laleler, ayn? zamanda Hristiyan aleminin kutsal çiçe?i olarak da kabul ediliyor. Bir efsaneye göre, Edirne ilimizde bulunan ve mimari aç?dan bir ?aheser olan Selimiye Camisi’nin yap?laca?? mevki, bir kad?na ait lale bahçesiymi?. Mimar Sinan eserini burada yapmak istedi?ini padi?aha söyler. Ancak kad?n bahçesini vermek istemez. Israrlar sonucu kad?n e?er eserde benden bir hat?ra olursa bahçemi verece?im der. Bunun üzerine Mimar Sinan’da müezzinler mahfilindeki mermer aya?a ters laleyi i?letir. Hakkari’nin de?i?ik bölgelerinde yeti?en ters lale, motifleri günümüzde de genç k?zlar?n çeyizlerine i?lenmi? güzellikleri görmek mümkündür.

Ünlü halk ozan?m?z Â??k Veysel de türküsünde “Lale der ki: “Ey Allah’?m, benim boynum neden e?ri? Yardan ayr? dü?tüm gayr?, benden ala çiçek var m??”

Dünyan?n ba?ka bir yerinde do?al olarak yeti?meyen muhte?em do?a harikas? ters lale Hakkari’de yeti?mesine ra?men, anavatan? Hakkari olmas?na ra?men, Hakkari d???nda neredeyse tüm iller sahiplenmeye çal???yor. Avrupa’n?n bir çok ülkesine ve ülkemizin bir çok bölgesine kaçak yollarla götürülen Ters Lale, süs bitkisi, kozmetik alan?nda ve ilaç sanayisinde kullan?lmaktad?r. Elaz?? gibi baz? illerimizde ters lale yeti?memesine ra?men Ters Lale ?enlikleri düzenlenmektedir. Neden Ters Lale Hakkari için bir marka, bir simge haline getirilmesin? Neden Hakkari de de?il de ba?ka illerde Ters Lale ?enlikleri düzenleniyor? Neden Hakkari’nin giri?inde bir Ters Lale heykeli gelen insanlar? kar??lamas?n? Neden Hakkari’nin çe?itli güzelliklerine bizler de?il, ba?kalar? kendi adlar?na sahipleniyorlar?

Kaynak: www.mumsema.org