Hemşireliğin azalan cazibesi

hemsireligin-azalan-cazibesi

Gerek sa?l?k sektöründeki s?k?nt?lar, gerek kapanan hastaneler yüzünden dertli bir meslek olmaya ba?layan hem?irelik mesle?i ile ilgili bilgi almak için bir hem?ire ile yapt???m?z röportaj…

 

 

Sizi tan?yabilir miyiz?

Adim Semra Aktürk. 25 y?ld?r Cerrahpa?a T?p Fakültesi’nde Gö?üs Hastal?klar? bölümünde hem?irelik yap?yorum.

Bu mesle?i seçmenizdeki en önemli etken neydi?

Bence insanl??a hizmet etmek en kutsal görev oldu?u için.

Mesle?inizin ne tür zorluklar? var?

Her ?eyden önce uzun çal??ma saatleri ve eleman yetersizli?i. Ayr?ca zaman zaman hasta yak?nlar?n?n sald?r?lar?na u?ruyoruz. Örne?in birkaç ay önce benim ba??ma geldi ve bir hasta yak?n? taraf?ndan darp edildim.

Baz? hastanelerde özellikle de C.T.F’de baz? bölümlerin kapat?laca?? haberini duyduk. Neden acaba?

Yeni ç?kan tam gün yasas?ndan ötürü baz? hocalar hastaneden ayr?l?yor ve bu da eleman yetersizli?ine sebep oluyor. Ayr?ca Marmaray kaz?s?ndan ötürü hastanenin baz? bölümleri zarar gördü?ünden kapat?lmak zorunda kald?. Örne?in çocuk kardiyoloji bölümü ve kre? kapat?ld?. Mesala benim k?z?m bu kre?e gidiyordu, kapan?nca ben çok ma?dur oldum.

Bu bölümler kapat?l?nca neler olacak, hastalar nereye gidecekler?

Çocuklar hasta çocuk polikliniklerinde takip edilecek.

Peki bu durumda çal??anlar ne olacak?

?htiyaç olan ba?ka bölümlere yönlendiriliyorlar.

C.T.F’nin ba?ka bir yere ta??naca??n? duymu?tuk. Acaba ne zaman?

Hay?r. Bölüm bölüm olarak yeniden yerinde yenilenecek. Zaman?n? bilmiyorum ama ödenek ç?kmas?na ba?l?.

Son olarak bizlere söylemek istedi?iniz bir ?ey var m??

Bu mesle?in sadece bayanlar taraf?ndan de?il, erkekler taraf?ndan da tercih edilmesini tavsiye ederim. Ayr?ca hijyen konusunda toplum olarak çok titiz davranmal?y?z. Özellikle okul, hastane gibi toplu kullan?m alanlar?nda hijyen kurallar?na uymak çok çok önemli.

Ayr?ca sa?l?kl? beslenmek, haz?r g?dalardan uzak durmak ve spor yapmak siz çocuklar için, hatta her ya? grubu için vazgeçilmez.