Kiliseden camiye

kiliseden-camiye

Istanbul’da oldukça önemli bir eser olan Sümbül Efendi Camii, resmi ad?yla Pir Yusuf Sümbül Sinan Asitanesi, Kocamustafa Pa?a semtinde bulunur.

Eserin asl?, Hosios Andreos Manast?r? Kilisesi’dir. ?stanbul’un fethinden sonra harap halde bulunan kilise II. Beyaz?d’?n Vezir-i Azam’? Koca Mustafa Pa?a taraf?ndan 1486 tarihinde camiye çevrilmi?, yan?na medrese, hamam ve çe?me yapt?r?l?p bir külliye haline getirilerek Manast?r havas?ndan ç?kar?lm??t?r.

Caminin avlusunda 2000 y?ll?k oldu?u söylenen bir ç?nar a?ac? vard?r. Ve onun alt?nda da Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin’in torunlar?n?n kabirleri bulunmaktad?r. Ayr?ca Müslüman olduktan sonra Sar? S?d?ka ad?n? alan Konstantin’in k?z? Katerina’n?n mezar? da buradad?r.

Sümbül Efendi Camii’nin minaresi, Ayasofya Camii’nin minareleri ile birlikte ?stanbul’un en eski minarelerindendir. Sümbül Efendi Camii’nin minaresinin bir ba?ka tarihi özelli?i ise Osmanl? Devleti zaman?nda minarelerde kandil yakma adetinin ilk burada ba?lam?? olmas?d?r.