Kulp’ta Eğitim Koçluğu

2018-2019 E?itim Ö?retim y?l?nda Kulp Bay?r ortaokulunda e?itim koçlu?u ad? alt?nda ö?retmenler ve ö?rencilerin i? birli?i içinde gerçekle?tirdikleri çal??malar olumlu sonuçlar ç?kmas?na vesile oldu.

Bo?aziçi Üniversitesi taraf?ndan ö?rencinin var olan potansiyelini tan?mas?n? sa?lamak ve ortaya ç?karmak için olu?turulan e?itim koçlu?u modeli Kulp’a da yans?d?. Burada amaç ö?rencinin geli?imini sa?lamak. Kendi alan?nda uzman ki?ilerce yap?lan bu rehberlik ö?rencinin kendi iste?i esas al?narak gerçekle?tiriliyor. Bu sistemde koç ö?rencinin yan?nda olan rehber durumdad?r. Ö?rencinin kendisini tan?mas?na, bu süreçte hedef belirlemesine yard?mc? olacak görü?meler ve etkinlikler yapar. Ö?renci ile e?itim koçu aras?nda kar??l?kl? güven ve gönüllülük üzerine in?a edilen bir geli?im süreci vard?r.

Bu uygulama Kulp ilçesinde Bay?r ortaokulunda liselere giri? s?nav?na haz?rl?k yapan ö?renciler için ö?retmen ve idareciler taraf?ndan uygulanmaya ba?lad?. Bran? ö?retmenleri taraf?ndan bire bir gruplara ayr?lan ö?rencilere e?itim koçlu?u yap?ld?. Ö?rencilerin önce bütün özellikleriyle tan?nmas? ve ba?ar? düzeylerine uygun planlar haz?rlanmas? esas al?nd?.

Yap?lan genel tarama s?navlar? ve derse kat?l?m oranlar?n?n sonuçlar? e?itim koçlu?u uygulamas? öncesi ve soras? k?yasland???nda verimli sonuçlar al?nd??? gözlemlenerek uygulaman?n di?er kademelerde de gerçekle?tirilmesine karar verildi.