Bir Sanatkârlıktır Öğretmenlik

49459895_1178842312283450_8700104059375321088_n
Renkli Kalemler Ekibi olarak ?lçe Milli E?itim Müdürümüzün misafiri olduk. Bu denli güzel bir makamda olman?n merak?yla kendisine sorular?m?z? yönelttik.

 

 Bize kendinizden bahseder misiniz?
49486341_740922929615633_6409721399123902464_nAd?m Abdülkadir Altay. 1974 y?l?nda Midyat’?n Sar?kaya Köyü’nde dünyaya geldim. 12 çocuklu bir ailenin 5. evlad?y?m. Babam uzun yol ?oförüydü. ?lkokulu köyümde, ortaokulu Gercü? Y?BO’da , liseyi Midyat’ta okudum. Mustafa Kemal Üniversitesi S?n?f Ö?retmenli?i bölümü
mezunuyum. 1997’de ilk görev yerim olan Midyat’?n Düzova Köyü’ne s?n?f ö?retmeni olarak atand?m. Alt? y?l orada görevimi icra ettikten sonra müdür yard?mc?l??? ve ?ube müdürlü?ü görevlerinde bulundum. 2015 ?ubat’tan beri Midyat ?lçe Milli E?itim Müdürü olarak görev yapmaktay?m. Evliyim; biri k?z üçü erkek olmak üzere dört çocuk babas?y?m.

Yapmaktan ho?land???n?z etkinlikleri ve hobilerinizi varsa anlat?r m?s?n?z? Bir de mesle?inizden söz eder misiniz?
Bu hayatta en fazla sevdi?im ?ey kitap okumakt?r. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak da bana mutluluk verir. Sivil toplum kurulu?lar?nda, dezavantajl? insanlar?n daha insani biçimde ya?amas? için birtak?m çal??malar? destekler ve bu çal??malara kat?l?r?m. Biz ö?retmeniz. Ö?retmen olmaya çal??an insanlar de?il, ö?retmen oldu?unu hissederek bu i?i yapmaya çal??an insanlar?z. Mesle?imiz bizimle birlikte ölünceye kadar devam edecek bir örnek te?kil etmektedir. ?nsan anne babal?ktan nas?l emekli olam?yorsa, ö?retmenlikten de emekli olamaz. Sorumlulu?u hiçbir zaman bitmeyen, gerek görev ba??nda gerek ailede gerek sosyal hayatta, nerede olursan?z olun sizde insanlar?n bir beklentisi oldu?u bir meslektir. Bir sanatkârl?kt?r ö?retmenlik. Biz, ö?rencili?i hiçbir zaman bitmeyen bir insan gözüyle bak?yoruz kendimize. Çünkü ö?retme ve ö?renmenin s?n?r? yoktur. Vizyonumuz bütün dünyay? ya?anabilir bir hale getirmek.

Midyat’taki e?itim durumu nas?l, bize aç?klayabilir misiniz?
Türkiye ?artlar?na göre çok verimli oldu?unu söyleyemem. Ama Türkiye ortalamas?na yak?n bir düzeyde oldu?una inan?yorum. Zira çok ciddi bir ?ekilde gayret eden ö?retmen ve idareci arkada?lar?mla beraber çal???yoruz. Sürekli kendimizi yenileme gayretiyle faaliyetler yap?yoruz.Sadece akademik anlamda de?il sosyal anlamda da faaliyetlerimiz var. Birçok projemiz kabul edildi. Bu sebeple Midyat’ta e?itimin iyi oldu?una, iyiye gitti?ine inan?yorum.

Türkiye’deki mevcut s?nav sistemini nas?l de?erlendiriyorsunuz?
Gönül ister ki ö?rencilerimiz s?navla de?il, kendi ilgi ve yetenekleri do?rultusunda, ö?retmenlerimizin raporlar? do?rultusunda yönlendirilsin. Türkiye’de çok ciddi say?da ö?renci var. Yakla??k 18 milyon ö?renci; birçok ülke nüfusundan bile fazla. Bu ö?rencileri yönlendirmek tabii ki kolay bir i? de?il. S?nav çe?itlili?i aç?s?ndan çok farkl? s?navlar?n uyguland??? bir ülkedeyiz. Yeni sistemlerle 2023 vizyonuna bakt???m?z zaman bu manada yeniliklerin geldi?ini, art?k ö?renci yeteneklerini ke?federek çal??malar?n olu?turulaca?? müjdesini ald?k. Yeni sistemle birlikte çoktan seçmeli s?navlar yerine ö?rencilerin kendini ifade edebildi?i, yetenekleri do?rultusunda e?itimlerine devam edebilece?i bir döneme giriyoruz.

Mesleki hayat?n?zda sizi en çok etkileyen an?lar?n?zdan bir örnek verir misiniz?
Meslek hayat?nda ö?retmenli?i severek tercih ettim. Küçüklü?ümde köy okulu ö?retmenli?ini hayal etmi?tim. Köy çocuklar?n?n hayat?n? ayd?nlatmak benim idealim. Bugün mesle?imin 22. y?l?nday?m ve ilk görev yerim olan köy ö?rencilerimle beraber ayn? kurumda omuz omuza, cehalete kar?? sava?ta veriyoruz. Birçok ö?rencinin ülkemizde ö?retmen, doktor, avukat olarak çal??mas? bir e?itimci olarak alabilece?imiz en büyük ödüldür. ?lçe merkezindeki bir okula atand???m zaman, s?n?f tekrar?ndan kalan bir s?n?f ö?rencisini bana vermi?lerdi. Bu çocu?a ad?n? sordu?umda sürekli babas?n?n ad?n? söyleyerek cevap veriyordu. Ad?n?, babas?n?n ad?ndan ay?rt edemeyecek kadar s?k?nt?l? bir çocuktu. Hafif düzeyde ö?renme güçlü?ü çeken, ayn? zamanda ?izofreni tan?s? konan çocuk, e?itim sürecinden sonra ikinci s?n?f?n ba??nda okuma yazma becerisi kazand?. O anlar? görmek benim için dünyalara bedeldi. Çok emek verip büyük keyif alm??t?m.

?dareci olman?n zorluklar? var m?? Aç?klayabilir misiniz?
?dareci olmak bütün sorumlulu?u almak demektir. Ö?rencinin, ö?retmenin, fiziki ?artlar?n sorumlulu?unu al?yorsunuz. Adil olmak zorundas?n?z. Verdi?iniz kararlarda mutlaka bir tercih ya?ars?n?z. Çözebilece?iniz durumlar da oluyor, sizi a?an ?eyler de oluyor, baz? anlarda ise yetersiz kal?yorsunuz. ??te en zor k?sm? bu.

?lkokulda ve ortaokulda nas?l bir ö?renciydiniz?
?lkokula büyük bir özlemle giden fakat 1. s?n?fta hayvanlar? otlatacak kimse olmad???ndan birinci s?n?ftan al?n?p çobanl?k yapmaya ba?layan bir ö?renciydim. Ertesi sene okula döndüm. Birinci s?n?f? iki hafta okudum. Üçüncü hafta ikinci s?n?fa geçtim. Okuma yazmay? bir haftada kendi kendime ö?rendim. Beni al?p da?a bay?ra gönderdiklerinden ve o zorlu?u gördü?ümden müthi? merakla okudum. Dördüncü s?n?fta, bir ve ikinci s?n?flar?n ö?retmenli?ini yapt?m. Çünkü okulumuz tek ö?retmenli bir okuldu. Beni onlar?n yan?na gönderir, ödevlerine yard?m etmemi söylerlerdi. Yani onlar benim hem arkada?lar?m hem de ö?rencilerim say?l?rd?. Sabah erken çobanl?k, okul saatinde okuma… Gün içerisinde ö?rendi?im bütün bilgileri otlatt???m hayvanlar?ma anlat?yordum. Benim inek okuldaki bütün dersleri biliyordu. Ortaokulda da takdirlik bir ö?renciydim. Ortaokulu yat?l? da okuyunca gurbetten kaynakl? hayat?ma yeni bir ?ey katt?m: Kitap. O gün bugündür kitap benim için vazgeçilmez olmu?tur.

2019-2020 e?itim ö?retim y?l?nda okullarda yapaca??n?z de?i?iklikler var m?? Varsa söyleyebilir misiniz?
?lçemizde ö?rencilerimizin güzel ahlakl?, insan haklar?na sayg?l? bir ?ekilde, ya?am prensiplerini kazanarak yeti?mesi en büyük projemizdir. 2019-2020 e?itim ö?retim y?l?nda ilçemizde ikili ö?retim yapan okullar?m?z?n bu uygulamadan kurtulup, normal ö?retime geçmesi ikinci hedefimiz. Yunus Emre Mahallesi’nde 14 derslikli bir okul, Ba?lar Mahallesi’nde 24 derslikli bir okul yap?lmas? ve di?er mahallelerde de dersliklerin yap?lmas? ile ilgili ihaleler yap?ld? ve icraatlar?m?z ba?lad?.

Midyat’taki ö?rencilere mesaj?n?z nedir?
Ya?ad?klar? ?ehrin tarihini ve kültürünü bilerek geçmi?ten günümüze gelen miras?m?za sahip ç?karak ya?amalar?, ana dilleriyle birlikte kom?ular?n?n da dillerini ö?renerek hayatlar?n? sürdürmeleri, bu ortam? Türkiye’ye örnek olacak ?ekilde gelece?e ta??malar?d?r. Son olarak okuyan birer insan olmalar?d?r. Çünkü okuyan insandan zarar gelmez.

Bizim sorular?m?z burada sona eriyor. Cevaplar?n?z ve de?erli görü?lerinizin için te?ekkür ederiz.