Meslek Yüksek Okulunda İyilik Atölyesi

ah?ap oyunRenkli Kalemler Çaycuma ekibi olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Ah?ap Atölyesi’ni ziyaret ettik. Hem atölyede üretilen oyuncaklar hem de okul olarak gerçekle?tirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile ilgili detayl? bilgi almak için Okul Müdürü Hikmet Yaz?c? ile keyifli bir söyle?i gerçekle?tirdik.

Kendinizi tan?t?r m?s?n?z?

Ben orman mühendisiyim.2010 y?l?ndan beri Çaycuma Meslek Yüksek Okulu’nda müdür olarak görev yapmaktay?m.

Meslek Yüksek Okulu olarak yapt???n?z sosyal sorumluluk projesinden bahseder misiniz?

Bulundu?umuz bölge hem orman hem de a?aç türü aç?s?ndan zengin bir bölge. Dolay?s?yla bölgedeki ürünün i?lenmesi gerekli. Kat?ld???m bir toplant?da ve yapt???m ara?t?rmalarda Türkiye’nin yurt d???ndan çok büyük paralarla oyuncak getirdi?ini ve Türkiye’deki ah?ap süs e?yas? ile oyuncak üretiminin az oldu?unu ö?rendim. Bölgedeki zengin orman varl???n? de?erlendirmek, bir yandan da ülkemizdeki ah?ap oyuncak üretimdeki eksikli?i kapatmak için, eski rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’in deste?i ile ge-rekli ara?t?rmalar? yaparak ürünler ürettik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekle?tirdik. Proje kapsam?n-da ?ehit ailelerin ve yak?nlar?n?n çocuklar?na ve sevgi evlerinde kalan çocuklara oyuncaklar? hediye ettik.

Okulunuz bünyesindeki ah?ap oyuncak atölyesindeki oyuncaklarla ilgili bilgi verir misiniz?

Oyuncaklar? üretirken endüstriyel at?klardan da yararlan?yoruz. Böylece at?klar?n de?erlendirilmesi için yapt???m?z üretim daha da anlaml? hale gel-di. Üretimler ço?ald?kça eksiklikler fark edilerek daha e?lenceli ve daha farkl? modellerde ürünler yap?lmaya ba?land?. Ürünleri yaparken a?ac?n ham halini kullan?l?yor. Atölyede 170 farkl? ürün üretilmekte: Zeka oyunlar?, yap-boz, tren, araba, mutfak e?yalar?.. Ayr?ca atölyede Çaycuma’ya özgü bebekler, evler, as?rl?k porsuk a?ac? da yap?ld?. Oyuncaklarda insan sa?l???na zarar vermeyecek boyalar kullan?l?yor.

Sizce oyuncaklar?n çocuklara katk?s? nedir?

Çocuklar oyuncaklarla hayal kurarlar ve oyuncaklar çocuklar? hayata haz?rlar. Oyuncaklar? seçerken bilinçli davran?lmal?d?r.

Yapt???n?z proje çok anlaml? peki siz neler hissediyorsunuz?

Oyuncaklar? hediye ederken çocuklar?n gözlerinde par?ldayan ???k bize umut verdi. ?yi ki bu sosyal sorumluluk projesini ve böyle bir atölyeyi gerçekle?tirmi?iz. Atölyenin ve projenin hayata geçmesinde katk?lar? bulunan ÖSYM Ba?kan? Prof. Dr. Mahmut Özer’e ve projenin devam etmesini isteyen rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çuhal?’ya, atölyede üretim yapan elemanlara, ö?retim görevlilerimiz ve üniversite ö?rencilerine te?ekkür ederim.

 Bize zaman ay?rd???n?z ve aktard???n?z bilgiler için de size te?ekkür ederiz.

oyuncak 3

oyuncak 2