Muradiye’nin İlk Açık Hava Şenliği

Mur 1Van’?n Muradiye ilçesinde TEGV gönüllüleri ve çocuklar? , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?’nda bir aç?k hava ?enli?i gerçekle?tirerek vatanda?larla beraber bayram kutlad?lar. 

Muradiye Ö?renim Birimi Yöneticisi, Buket Müjde’nin organizasyonunda gönüllüler ve çocuklar, bayram co?kusuyla Muradiye’de ya?ayan insanlarla bir araya geldiler ve haftalar öncesinden çal??maya ba?lad?klar? etkinliklerini ba??? kapsam?nda sergilediler. Polis Amca Oyun Park?’nda gerçekle?en bu organizasyona kat?l?m ve gönüllü deste?i büyüktü. Organizasyon adeta bir aç?k hava ?enli?i havas?nda, kat?l?mc?lar aras?nda gayet samimi bir atmosfer olu?turularak gerçekle?tirildi. Hava durumu da ?enlik için oldukça elveri?liydi.

Mur2 (Mobile)

Organizasyonun içeri?inde çocuklar için gönüllülerimizin yüz boyama stand?, Elif Kulja ve Tu?ba Da?l?’n?n uygulatt??? Amigurumi oyuncak sergisi , Merve Cebeci ve ?lknur Y?ld?z’?n haz?rlad??? tiyatro ve pandomim gösterileri, Sibel Tüzün ve Zerrin Avc?’n?n haz?rlad??? dans gösterileri, Eray Tunç’un haz?rlad??? koro, yiyecek ve içecek standlar? ile gösterilerden sonra ise aç?k hava müzik dinletisi bulunmaktad?r.

Vatanda?lar taraf?ndan yo?un bir kat?l?m ve ilgiyle izlenen programda eme?i geçen herkese te?ekkür ederiz.

TEGV Muradiye Ö?renim Birimi Turne’de!

TEGV çocuklar? tiyatro ve pandomim gösterilerini sadece 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?’nda sergilemekle yetinmeyip Deveta? Köyü’nün Mikail mezras?nda, Engelliler Haftas?’nda Muradiye Özel Aksu E?itim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin düzenledi?i organizasyonda da oynayarak seslerini daha fazla yerde duyurmu? ve yeni deneyimler elde etmi?lerdir.

Mur 3 (Mobile)Mur 4 (Mobile)