Tabiat Harikası Van Gölü Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?, Van Erci? Ö?renim Birimi çocuklar?, Van Gölü sular?n?n çekildi?i noktada resim yaparak kurakl??a dikkat çektiler.

639587e950acca3b28cdc950Van Gölü’nün kuzey k?sm?nda kalan Erci? k?y?lar? ise çekilmenin en fazla oldu?u nokta oldu. Sular alt?nda kalan alanlar karaya ç?karken, yaban ku?lar?n? konaklad??? birçok sazl?k kurudu. Bölgedeki kurakl??a dikkat çekmek isteyen Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’ndan (TEGV) bir grup ö?renci de sular?n çekildi?i Göla?z? Mahallesi’ndeki sazl??a geldi.

639587c050acca3b28cdc92cFark?ndal?k etkinli?ine kat?lan Alaattin Sucular Ortaokulu 6’nc? s?n?f ö?rencisi Bedirhan Sa?lam (11) da “Daha önce gördü?üm ve ?imdi gördü?üm kuruyan yerleri, sazl?k alanlar?, a?açlar? ve bal?klar? çizdim. ”TEGV Erci? Birim Yöneticisi Ay?enur Polat, kurakl??a kar?? fark?ndal?k olu?turmak için ilgili etkinli?i düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/haberleri/van