Ankara

ankaraTürkiye, cennet gibi bir ülke. Her ?ehri ayr? güzel. Do?as?, tarihi dokusu, kültürü ile zengin mi zengin. Bu ?ehirlerden birisi de Ankara. Tarihi, do?as? ve kültürü ile bamba?ka. ??te Ankara’da önemli tarihi hikayelere sahip birkaç yer:

Ku?lar?n Ve Oyalar?n Cenneti Nall?han

Nall?han’da gezilip görülecek o kadar çok yer vard?r ki gezmeye doyamazs?n?z. Yemekleri, oyalar?, gölleri, ?elaleleri, da?lar?, yaylalar? görülmeye de?erdir. Nall?han’?n kendine özgü baz? yemekleri de vard?r. Örne?in mant? çorbas?, k?z?lc?k çorbas?, güveç, çökel, gorçan, s?r?m gibi etli yemekler ve çorbalar? sayabiliriz. Özellikle hamur i?leri daha farkl?d?r. Malak, ke?li makarna, ka??ktan ç?karma, ayman böre?i, kül çöre?i, çullu gözleme, Nall?han simidi, hamur k?zartma gibi birçok hamur i?i çe?itleri vard?r.  Nall?han’da baz? ?ehirlerden farkl? olarak ipek i?ne oyalar? yap?l?r. Nall?han‘?n simgesi haline gelen ipek i?ne oyalar? halk?n geçim kaynaklar?ndan biri olmu?tur. Oyalar; yazma, namaz örtüsü, fular ve mendil kenarlar?na dikilerek kullan?l?r. Nall?han’?n kültürünün en önemli parças?n? olu?turan oyalar ve dokumalar sand?klarda sarar?p zamanla yok olmaktad?r. Dolay?s?yla oyalar?n ve dokumalar?n ya?at?lmas? için çal??malara ihtiyaç duyulmaktad?r. Son dönemde bu çal??malara h?z verilmi?tir.

K?z?lcahamam

Ankara’n?n kuzeyinde yer alan bir ilçedir. K?z?lcahamam’da yerle?imin ne zaman ba?lad??? bilinmemekle beraber, ilk ça?lara dayand??? dü?ünülmektedir. ?lk önce Hititlerin daha sonra da s?ras?yla Friglerin, Lidyal?lar?n, Perslerin, Galatlar?n, Romal?lar?n, Bizansl?lar?n hâkimiyetinde kalm??t?r. ?lçe merkezinde yeteri miktarda düzlük alan bulunmad???ndan dolay? çok s?k???k bir yerle?im mevcuttur. Buna ra?men ilçe merkezleri da? yamaçlar?na do?ru sürekli geni?leme e?ilimindedir.  Roma döneminden beri kullan?ld??? bilinen K?z?lcahamam kapl?calar? Türkiye çap?nda ün kazanm??t?r. K?z?lcahamam genellikle So?uksu Milli Park?, kapl?calar?, otelleri, maden sular?, tarihi yerleri ve festivalleri ile tan?n?r. Tam bir ?ifa merkezidir. Termal sular? pek çok hastal??a iyi gelmektedir. Ankara’ya yak?nl??? nedeniyle özellikle hafta sonlar? çok say?da günübirlikçi turist a??rlar. ?lçe içinde bulunan çok say?daki lokantalar Ankara’dan gelen misafirlere ve kapl?ca ziyaretçilerine hizmet verir. Pazar günleri kurulan köylü pazarlar?nda civardan gelen köylüler, getirdikleri yöresel ve do?al ürünlerini satarlar. Son y?llarda civara yap?lan büyük oteller kongre ve toplant?lara ev sahipli?i yapmakta, bu yolla ?lçe turizmine büyük katk?lar sa?lanmaktad?r.

Gordion

Gordion’un kal?nt?lar? Ankara’ya 94 km uzakl?kta, Polatl?’n?n 29 km kuzeybat?s?ndad?r. Höyükte, Gordion ad?n? zikreden kitabeye benzer hiçbir delil bulunamam??t?r. Buna ra?men bu höyü?ün eski Gordion olarak belirtilmesi do?ru kabul edilmektedir. Bir rivayete göre ilk Frig Kral? Gordios, krall??a ç?k??? s?ras?nda saban?n?, boyunduru?una bir kördü?üm atarak ba?lam??t?r. ?ehrin, Gordion ad?n?, krala izafeten ald??? san?lmaktad?r. Fakat o zamana ait Do?u belgelerinde bu kral?n ad?ndan hiç bahsedilmemektedir.
Çe?itli mücadelelerin geçti?i bu bölgede M.Ö. 200 y?l?ndan sonraya ait olabilecek bir ?ey bulunamam??t?r. Bundan sonra Gordion önemini kaybetmi? ve terk edilmi?tir.

Augustos Tap?na??

Romal?lar MÖ 1. yüzy?l?n sonlar?na do?ru Galatya’y? eyalet haline getirip Ankara’y? ba?kent yapt?ktan sonra, bir tak?m imar faaliyetlerine giri?mi?ler ve ?ehrin büyüyüp geli?mesini sa?lam??lard?r. Roma Augustus Tap?na??’n?n bu dönemde yap?larak imparator kültünün de Ankara’ya getirilmesi bu kente verilen önemin bir belgesidir. Augustus Tap?na??, Ulus’ta Hac?bayram Camii’nin biti?i?inde yer almaktad?r. Roma Döneminde Ankara, Augustus Tap?na??’n?n bulundu?u kutsal tepenin etraf?nda kurulmu?tur. Frig Döneminde tap?na??n bulundu?u tepede bereket tanr?ças? Kybele ile Ay tanr?s? Men’e tap?n?ld???n?, Roma Dönemi sikkelerindeki tasvirlerden ve yaz?tlardan anlamaktay?z. Ayr?ca tap?nakta bulunan yaz?ttan tap?na??n Augustus ve Tanr?ça Roma’ya adand???n? anl?yoruz.

ankara2

Ankara Roma Hamam?

Hamam, Ankara’n?n Alt?nda? ilçesinin Ulus Meydan?’ndan Y?ld?r?m Beyaz?t Meydan?’na uzanan Çank?r? Caddesi üzerinde yer al?r. 3. yüzy?lda Septimius Severus’un o?lu Caracalla taraf?ndan Sa?l?k Tanr?s? Asklepios ad?na yap?lm??t?r. Bugün Roma Hamam? olarak adland?r?lan bu platformun bir höyük oldu?u bilinmektedir. En üstte Roma Ça?? (K?smen Bizans ve Selçuk katlar?), onun alt?nda Frig Devri yerle?mesinin kal?nt?lar? tespit edilmi?tir.
Höyük alt?nda kalan ta? kal?nt?lar çok iyi bir ?ekilde korundu?undan yap?n?n plan? anla??labilecek durumdad?r. Buna göre yap?n?n bir ta?ra kenti hamam?ndan çok imparatorluk standartlar?na göre yap?ld??? anla??lmaktad?r.

Ankara Kalesi

Yap?l?? tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kentte askeri bir garnizon bulunduran Hititler taraf?ndan yap?ld??? san?lmaktad?r. Ama bu dü?ünce arkeolojik verilere dayanarak do?rulanmam??t?r. Hititlerden bu yana hep ayn? yerde bulunan, Romal?lar, Bizansl?lar ve Selçuklular dönemlerinde birçok kez onar?lan Ankara Kalesi, tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini ku?atan d?? kaleden olu?ur.Kale tarih içinde çe?itli dönemler ya?am??t?r. M.Ö 2. yy. ba??nda Romal?lar?n Galatya’y? (Ankara yöresi) i?galinden sonra kent büyüyerek kale d???-na ta?m??t?r. Roma ?mparatoru Caracaila M.S. 217′ de kalenin surlar?n? onartm??t?r. ?mparator Severus Alexander ve Velerianus, Perslere yenilince kale k?smen tahrip edilmi?tir. Romal?lar kaleyi onarm??t?r. Ankara Kalesi 1073’te Selçuklular?n eline geçmi?tir.

Beypazar?

Beypazar? topraklar? pek çok eski uygarl??a ev sahipli?i yapm??t?r. ?lk yerle?imi i?aret eden net bilgiler bulunmamakla birlikte yerle?im yeri olarak kullan?lmas?n?n eski ça?lara dayand???n? gösteren bulgular vard?r. Beypazar? konaklar? ile ünlüdür. Genellikle iki ya da üç katl? olan konaklar yap?l?rken i?levsel ve kültürel detaylarla bezenmi?lerdir. Bu evler zemin katlar? ta?, üst katlar? ah?ap iskelet içine ah?ap veya kerpiç dolgu sistemi kullan?larak in?a edilmi?tir. Birbirine kom?u evlerdeki kap?lar, pencereler, gu?ganalar birbirine bakar durumdad?r. Bu iç içe yerle?im tarz? sosyal ya?am?n ve ili?kilerin samimiyetine i?aret etmektedir. Tarih miras? olarak bu konaklar koruma alt?na al?nm??t?r. Y?llar boyu gümü?ü, bak?r?, demiri, deriyi, ipe?i i?leyen Beypazar? halk? bu sanatlardan geçimini sa?lamaya devam etmektedir.