Soyu Tükenmekte Olan Hayvanlar

Do?an?n bilinçsizce tüketilmesi canl? ve cans?z varl?klar üzerinde büyük bir etki yaratt?. Bilim insanlar?n?n yapt?klar? ara?t?rmalara göre çok say?da hayvan?n nesli tükenmek üzeredir. Dünya üzerinde soyu tükenmekte olan hayvan türlerini sizler için bir araya getirdik.

?ahin Gagal? Kaplumba?a

75-90 cm boylar?nda ve 40-75 kilogram a??rl?klar?nda olan bu canl? türünün nesli de kritik seviyede yok olma riskine sahiptir.

 sahim

Cava Gergedan?

Bu türün an itibariyle sadece 60 adet üyesi bulunmakta. Bu üyelerin tamam? Hindistan’daki Ujung Kulon Ulusal Park?’nda koruma alt?nda ya??yor.

 gergedan                      

 Da? Gorili

Da?lar?n yüksek k?s?mlar?ndaki ormanl?k alanlarda ya?ayan da? gorillerinin genel popülasyonun 900’den biraz daha az oldu?u biliniyor.

?ki ayr? grup halinde ya?ad??? tespit edilen bu türe ait iki grup da Uganda s?n?rlar? içerisinde bulunmakta.

goril

Cross Nehri Gorili

 Nijerya’n?n en büyük nehirlerinden biri olan Cross Nehri etraf?nda ya?ayan bu canl? türünün tehlike alt?nda olup olmad???n?n anla??lmas? son 10-20 y?la kadar mümkün olmad?. Bunda en büyük etkense bu canl?lar?n insanlar?n fark?nda olmas? ve bu nedenle özellikle en ?ss?z yerleri seçmeleriydi.

An itibariyle 200-300 civar? Cross Nehri Gorili kald??? dü?ünülüyor.

gorilllllll

 

Saola

 

Oldukça nadir görülen bu hayvan türü günümüze kadar sadece 4 kere bilimsel olarak raporlanm??. ?lk olarak 1992 May?s’?nda ke?fedilen Saola türü 1900’lerin en büyük zoolojik ke?iflerinden biri olmas?n?n yan? s?ra son 50 y?l içerisinde ke?fedilen en büyük memeli hayvan olma özelli?ini de ta??yor.

 

Türe ait kaç bireyin kald??? tespit edilemiyor. Saolalar?n sadece Vietnam ve Laos’ta ya?ad??? biliniyor.

soala

 

Amur Pars? 

 

Parslar?n, yani leoparlar?nda genelde Afrika’n?n geni? bozk?rlar?nda ya?ad?klar? dü?ünülse de bu pars türü Rusya’n?n en do?usunda ya?amaya adapte olabilmi?. Saatte 60 km h?za ula?abilen Amur Parslar?n?n s?çrama yetenekleri de oldukça geli?mi?; tek bir s?çramada yatayda 6 metre, havaya do?ruysa 3 metre katedebiliyorlar.

Ormanlarda ve da?larda ya?ad?klar? bilinen bu hayvan türünün erkekleri çiftle?me sonras? di?iyle beraber kal?yor ve bazen yavrular?n bak?m?nda bile yard?mc? oluyor. Do?al ortamda 15, gözetim alt?nda 20 y?l ya?ayabildikleri biliniyor.

pars

 

 

 

 

S?YAH GERGEDANLAR

Türün 60’dan biraz fazla üyesinin kald??? dü?ünülüyor.

Siyah Gergedan türünün nesli bir aralar öylesine tehlike alt?ndayd? ki, küçük bir Google aramas?yla nesillerinin yok oldu?una dair onlarca haberle kar??la?abilirsiniz. Ancak durum öyle de?il.

1900’lerde günde neredeyse 5-6 tane siyah gergedan öldürüldü?ünden say?lar? h?zla dü?en bu hayvan türü, çok önemli ve yayg?n çal??malar sayesinde yok olmaktan kurtar?lsa da hala oldukça kritik bir durumda bulunuyor.

?uan için 5000’den fazla siyah gergedan?n ya?ad??? tahmin ediliyor.

siyah g

Pangolin

Vücutlar?n?n tamam? pullardan olu?an ve tehdit unsuru sezdi?inde top haline gelip bu pullar?n? dü?man?n? korkutmak için kullanan pangolinlerden günümüzde kaç adet kald??? tam olarak bilinmese de durumlar? kritik seviyeye yükseltilmi? durumda.

 pangolin

Deri S?rtl? Deniz Kaplumba?as?

Ya?ayan en büyük kaplumba?a türü olan bu tür genelde tropikal okyanuslarda ya?amakta. Di?er deniz kaplumba?alar?na göre bir çok farkl? yönleri bulunan deri s?rtl? deniz kaplumba?alar?n?n boylar? 1 buçuk metreden daha uzun olabiliyor.

Ya?ayan en büyük kaplumba?a türü olan bu tür genelde tropikal okyanuslarda ya?amakta. Di?er deniz kaplumba?alar?na göre bir çok farkl? yönleri bulunan deri s?rtl? deniz kaplumba?alar?n?n boylar? 1 buçuk metreden daha uzun olabiliyor.

deniz k

kaynak:kralpmk69.blogspot.com