Eski Sokak Oyunları İle Günümüz Oyunları

Günümüzde kaç ki?i eski sokak oyunlar? oynuyor?

Eskiden misket, saklambaç gibi oyunlar vard?.  Çocuklar ne?eyle oynard?. Teknoloji geli?ti?inden, eski sokak oyunlar? yerini video oyunlar?na b?rakt?. Ara?t?rd?m ve sonuçlar bu gerçe?i kan?tl?yor.

Be? tane oyun belirledim: körebe, saklambaç, yakar top, misket ve video oyunlar?. Bu oyunlar hakk?nda okulda bir arkada??mla beraber küçük bir ara?t?rma yapt?k. S?n?fta ve okul bahçesinde kar??la?t???m?z çocuklara bu be? oyundan hangisini daha çok seviyorsunuz diye sorduk.

1- Körebe: 3 Ki?i                2- Saklambaç: 9 Ki?i
3- Yakartop: 19 Ki?i            4- Misket: 1 Ki?i
5- Video Oyunlar?: 40 Ki?i

Size bu oyunlar? k?saca tan?tmak istiyorum:
KÖREBE: Ebenin gözleri ba?lan?r. Di?er oyuncular? ebelemeye çal???r.
SAKLAMBAÇ: Bir ki?i ebe olur. Gözlerini kapat?p belirlenen say? kadar sayar. Di?erleri saklan?r. Ebe onlar? bulmaya çal???r. Bulursa ebeler.
YAKARTOP: Topla oynanan bir oyundur. Bu oyunda iki tak?m olur. Bir tak?m seçilir ve seçilen tak?m ortada olur. Kenardakiler ortadakileri topla vurmaya çal???r.
M?SKET: Misketler dizilir, di?er misketlere vurmaya çal???l?r.

körebe
Bence teknolojiden uzak kalmamal?y?z ama çok da ba??ml? olmamal?y?z. Eve kapan?p video oyunu oynamaktansa ara s?ra d??ar? ç?k?p sokak oyunlar? oynamal?y?z. Biz de TEGV’de arkada?lar?m?zla bu oyunlar? oynuyoruz. Geçen gün bahçemizde körebe oynad?k ve çok e?lendik. Herkese sokak oyunlar? oynamalar?n? öneriyoruz.