Sağlıkta Eğlen, Öğren Hijyen’in önemi

saglikta-eglen-ogren-hijyenin-onemiSosyal Bilgiler Ö?retmenli?i üçüncü s?n?f ö?rencisi Ecem KAYI ile röportaj yapt?m. Ecem Abla TEGV’de bir y?ld?r gönüllü. TEGV sayesinde kendisini topluluk kar??s?nda daha iyi ifade edebildi?ini belirtti. TEGVde yeni arkada?lar edinmi?. TEGV sayesinde arkada?lar?yla olan ileti?imi daha da sa?lamla?m??.

 

 

TEGV’deki etkinliklerin ö?retmenlik kariyerine çok faydalar? olaca??n? söyledi. Hem TEGV E?itim Park?nda, hem Ate?böce?inde, hem de köy okullar?nda verilen “E?len, Ö?ren, Hijyen” etkinli?inden bahsetti.

Bu etkinlikte ö?retilen baz? faydal? bilgiler ?unlar:

  • Yemekten önce ellerin y?kanmas? gerekir.
  • Meyve ve sebzeleri y?kamadan yememeliyiz.
  • Hayat?m?z?n her alan?nda mikroplar var ve bu mikroplardan korunmam?z gerekir.

Ecem Abla köy okullar?ndaki çocuklar?n “E?len, Ö?ren, Hijyen” etkinli?ini daha dikkatli dinledi?ini ve çok ?a??rd?klar?n? söyledi. En sevdi?i köyün A?aca Güney köyü oldu?unu, ama bu köyün yollar?n?n çok s?k?nt?l? oldu?unu söyledi.

Genelde s?n?flarda 15-18 aras? ö?renci varm??. Etkinlikteki rozetlerin, kitaplar?n ve mikrop görsellerinin çocuklar? çok heyecanland?rd???n? söyledi.

Di?er abla ve a?abeylere de tavsiye etti. Çünkü; bu ö?rendiklerimizi bizlere ö?retmeden önce kendilerinin ö?rendiklerini ve bu ö?rendiklerinin kendileri için çok yararl? oldu?unu söyledi.